2021-09-23

Išaiškinimas dėl 2021-06-08 prezidiumo nutarimo "Dėl darbo viename juridiniame administratoriuje"

DĖL LR JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO 129 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PUNKTO PAŽEIDIMO, 2021 M. BIRŽELIO 8 D. NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ PREZIDIUMO POSĖDYJE PRIIMTO NUTARIMO „DĖL LR JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO 129 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PUNKTO TAIKYMO NEMOKUMO ADMINISTRATORIAMS PASIRINKUS VEIKLOS FORMĄ DIRBTI JURIDINIAME ASMENYJE, KURIS TURI TEISĘ ADMINISTRUOTI NEMOKUMO PROCESUS, ARBA, KAI PAGAL ATITINKAMOS TEISINĖS FORMOS JURIDINIUS ASMENIS REGLAMENTUOJANČIUS TEISĖS AKTUS JURIDINIS ASMUO NEPRIVALO TURĖTI DARBUOTOJŲ, BŪTI JURIDINIO ASMENS DALYVIU“ ASPEKTU BEI DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO ŠIUO PAGRINDU

2021 m. birželio 8 d. įvykusiame Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo posėdyje buvo svarstomas klausimas „Dėl LR Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalies 2 punkto taikymo nemokumo administratoriams pasirinkus veiklos formą dirbti juridiniame asmenyje, kuris turi teisę administruoti nemokumo procesus, arba, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, būti juridinio asmens dalyviu“.

Problematika

Siekiant dirbtinai pagerinti Juridinių nemokumo administratorių AVNIS duomenis (darbo krūvį ir kt. kriterijus), fiziniai nemokumo administratoriai pasirinkę veiklos formą dirbti juridiniame asmenyje, įdarbinami daugiau nei viename juridiniame nemokumo administratoriuje. Dirbtinis AVNIS duomenų pagerinimas siekiant įgyti pranašumą Nemokumo administratorių atrankoje prieš Fizinius ir Juridinius nemokumo administratorius pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Neetiškai besielgiantis asmuo gauna didesnę ekonominę naudą. Taip pat sukuriama situacija, kai tas pats fizinis asmuo, vienas dirbdamas keliuose juridiniuose administratoriuose, juose turi skirtingą darbo krūvį. Tokiu būdu yra sukuriamos skirtingos konkurencinės sąlygos administratoriams pasirinkusiems verstis individualia veikla ir pasirinkusiems dirbti juridiniame asmenyje. Administratorius dirbdamas juridiniame asmenyje ir „keliaudamas“ vis į naują juridinį administratorių visada gali turėti darbo krūvį 0, nepriklausomai nuo to kiek bankroto procedūrų administruoja kituose juridiniuose administratoriuose, o pasirinkęs verstis individualia veikla visada turi visą krūvį.

Mokslinės išvados turinys

Siekiant tinkamai taikyti JANĮ 129 straipsnio 2 dalies 2 punktą NAR užsakymu 2021-05-25 buvo gauta prof. habil. dr. Vytauto Nekrošiaus mokslinė išvada. Mokslinė išvada parengta vadovaujantis LR teisės aktais, jurisprudencija ir teisės doktrina. Mokslinėje išvadoje vienareikšmiškai pasisakyta dėl JANĮ 129 straipsnio 2 dalies 2 punkto: Nemokumo administratorius fizinis asmuo gali dirbti tik viename juridiniame asmenyje, kuris turi teisę administruoti nemokumo procesus, arba, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, būti tik vieno tokio juridinio asmens dalyviu. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad įsigaliojus JANĮ nemokumo administratoriaus profesija tapo valstybės reguliuojama profesija, kadangi asmuo siekiantis tapti nemokumo administratoriumi turi išlaikyti kvalifikacinius egzaminus, atitikti nustatytą išsilavinimo cenzą, būti nepriekaištingos reputacijos, numatoma privaloma narystė NAR. Nemokumo administratorius tapo ypatingai artimas kitoms valstybės reguliuojamoms laisvosioms teisinėms profesijoms (advokatams, antstoliams). JANĮ savo prigimtimi yra viešosios teisės aktas. Viešojoje teisėje galioja principas, kad jos teisės normų šalys negali pakeisti susitarimu, o teisėtu laikomas tik toks elgesys, kuris šių normų leidžiamas. JANĮ 129 straipsnio 2 dalyje aiškiai sakoma, kad nemokumo administratorius fizinis asmuo gali dirbti juridiniame asmenyje, kuris turi teisę administruoti nemokumo procesus, arba, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, būti juridinio asmens dalyviu. JANĮ 129 straipsnio 2 dalyje jokių užuominų apie galimybę dirbti keliuose juridiniuose asmenyse, arba, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, būti kelių juridinių asmenų dalyviu nėra, tokių užuominų nėra ir visame JANĮ.

Siūlomi sprendimo būdai

Siekiant sudaryti vienodas sąlygas ir galimybes būti paskirtiems administruoti įmones, užkirsti kelią nesąžiningiems veiksmams, bei užtikrinti JANĮ 129 straipsnio 2 dalies 2 punkto vykdymą (pagal redakcijos gramatinį bei teisinį aiškinimą) siūloma NAR nariams apsispręsti, kuriame viename Juridiniame nemokumo administratoriuje jie dirbs nemokumo administratoriumi, tame skaičiuje, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, pasirinkti vieną juridinį nemokumo administratorių, kurio dalyviu, darbuotoju ar vadovu būdamas versis nemokumo administravimo veikla.

Priimti sprendimai

1) Pasiūlyti nariams iki 2021-07-15 apsispręsti, kuriame viename Juridiniame nemokumo administratoriuje jie dirbs nemokumo administratoriumi, arba, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, pasirinkti vieną juridinį nemokumo administratorių, kurio dalyviu būdamas versis nemokumo administravimo veikla

2) Įspėti, kad NAR nariams, dirbantiems nemokumo administratoriumi daugiau nei viename juridiniame nemokumo administratoriuje arba, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, yra daugiau nei vieno juridinio nemokumo administratoriaus dalyviu ir verčiasi nemokumo administravimo veikla, bus keliamos drausminės bylos.

Paaiškinimai dėl priimtų sprendimų vykdymo

1.Nemokumo administratoriai fiziniai asmenys iki 2021-07-15 privalėjo pasirinkti veiklos formą, numatytą JANĮ 129 straipsnio 2 dalies 2 punkte - dirbti viename juridiniame asmenyje, kuris turi teisę administruoti nemokumo procesus, tame skaičiuje, kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, būti vieno juridinio asmens dalyviu, darbuotoju ar vadovu.

2.Fiziniai nemokumo administratoriai, dirbantys daugiau kaip viename juridiniame administratoriuje ir (arba) vykdydami veiklą kaip juridinio asmens dalyviai, gali baigti administruoti nemokumo procesus, pradėtus vykdyti iki 2021-07-15 įskaitytinai.

2.1.Iki 2021-07-15 informavo NAR apie pasirinkimą, kuriame viename Juridiniame nemokumo administratoriuje dirbs nemokumo administratoriumi, ir (arba), kai pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus juridinis asmuo neprivalo turėti darbuotojų, kurio vieno juridinio asmens dalyviu, darbuotoju ar vadovu būdamas versis nemokumo administravimo veikla.

2.2.pabaigus administruojamus nemokumo procesus kitame nei pasirinktas juridinis administratorius per 1 mėnesį nutraukė fizinio nemokumo administratoriaus darbo sutartį (-is) ir (arba) per 3 mėnesius pasitraukė iš kitų nei pasirinktas juridinis asmuo, kuris pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus neprivalo turėti darbuotojų, dalyvių.

2.3.nuo 2021-07-15 pradėjo ar siekė pradėti administruoti juridinio asmens nemokumo procesą ar fizinio asmens bankroto procesą tik dirbdamas pasirinktame Juridiniame nemokumo administratoriuje, arba būdamas pasirinkto juridinio asmens, kuris pagal atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojančius teisės aktus neprivalo turėti darbuotojų, dalyviu.