Garbės teismo nuostatai

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Šie nuostatai nustato nemokumo administratorių (nemokumo administratorių padėjėjų) drausmės bylų iškėlimo bei nagrinėjimo tvarką.

2.Nemokumo administratorių (nemokumo administratorių padėjėjų) drausmės bylos iškeliamos ir nagrinėjamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymu, Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3.Nemokumo administratorių garbės teismas, nagrinėdamas nemokumo administratorių

drausmės bylas, vadovaujasi nepriklausomumo, nešališkumo, objektyvaus ir visapusiško drausmės bylos aplinkybių ištyrimo, operatyvumo principais.

4.Nemokumo administratorių garbės teismo nariai skiriami Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka.

5.Nemokumo administratorių garbės teismo nariai išsirenka šio teismo pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, kuris organizuoja nemokumo administratorių garbės teismo darbą.

6.Nemokumo administratorių garbės teismo nario įgaliojimai pasibaigia:

6.1.suėjus nemokumo administratorių garbės teismo nario įgaliojimų terminui;

6.2.paskyrus nemokumo administratoriui drausminę nuobaudą;

6.3.panaikinus nemokumo administratoriui teisę administruoti nemokumo procesus;

6.4.atsistatydinus iš nemokumo administratorių garbės teismo nario pareigų;

6.5.pasibaigus nemokumo administratoriaus teisei administruoti nemokumo procesus.

7.Nemokumo administratorių garbės teismas turi antspaudą su savo pavadinimu.

8.Nemokumo administratorių garbės teismo veiklą užtikrina Nemokumo administratorių rūmai, kurie paskiria Nemokumo administratorių garbės teismo sekretorių, aptarnaujantį Nemokumo administratorių garbės teismą. Nemokumo administratorių garbės teismo sekretorius nėra šio teismo narys.

9.Nemokumo administratorių garbės teismo narys nei prieš nagrinėjant drausmės bylą, nei jos nagrinėjimo metu negali reikšti savo pažiūrų ar išankstinės nuomonės dėl nemokumo administratoriaus, kurio drausmės byla bus ar yra nagrinėjama arba dėl šios bylos baigties.

II.NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ GARBĖS TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS NAGRINĖJANT DRAUSMĖS BYLAS

10.Nemokumo administratorių (nemokumo administratoriaus padėjėjų) drausmės bylos nagrinėjamos Nemokumo administratorių garbės teismo posėdyje.

11.Nemokumo administratorių garbės teismo posėdžių datą, laiką bei vietą nustato ir jiems pirmininkauja šio teismo pirmininkas, o jo nesant ar jam nusišalinus - pirmininko pavaduotojas arba kitas Nemokumo administratorių garbės teismo narių balsų dauguma išrinktas šio teismo narys.

12.Nemokumo administratorių garbės teismo posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip trys šio teismo nariai.

13.Nemokumo administratorių garbės teismo pirmininkas ar kitas narys, jei jį su nemokumo administratoriaus, kuriam iškelta drausmės byla, sieja artimi giminystės, šeimos ar svainystės ryšiai (nemokumo administratoriaus tėvai, broliai ar seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai, ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ar vaikai), ar yra kitų aplinkybių, kurios gali kelti abejonių jo nešališkumu, privalo nusišalinti nuo drausmės bylos nagrinėjimo. Nenusišalinęs nuo drausmės bylos nagrinėjimo Nemokumo administratorių garbės teismo narys gali būti nušalintas Nemokumo administratorių garbės teismo narių sprendimu. Šios taisyklės taip pat taikomos ir Nemokumo administratorių garbės teismo sekretoriui. Nusišalinus Nemokumo administratorių garbės teismo sekretoriui ar jį nušalinus, posėdžio protokolą posėdžio pirmininko pavedimu rašo vienas iš Nemokumo administratorių garbės teismo narių.

14.Nemokumo administratorių garbės teismo sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių teismo narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

15.Visi Nemokumo administratorių garbės teismo posėdžiai protokoluojami.

16.Nemokumo administratorių garbės teismo posėdžio protokolą, sprendimus pasirašo visi posėdyje dalyvavę Nemokumo administratorių teismo nariai ir sekretorius. Kitus Nemokumo administratorių garbės teismo siunčiamus pranešimus pasirašo Nemokumo administratorių garbės teismo pirmininkas ir sekretorius.

17.Nemokumo administratorių garbės teismo bylas ir korespondenciją tvarko, teismo posėdžius protokoluoja ir kitus, su Nemokumo administratorių garbės teismo veikla susijusius, teismo pirmininko pavedimus, vykdo Nemokumo administratorių garbės teismo sekretorius.

III.NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ GARBĖS TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS SPRENDŽIANT NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ GINČUS, SUSIJUSIUS SU PROFESINE VEIKLA

18.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumui pasikreipus į Nemokumo administratorių garbės teismą, pastarasis tarpininkauja sprendžiant nemokumo administratorių tarpusavio ginčus, susijusius su profesine veikla. Nemokumo administratorių garbės teismas tarpininkauja sprendžiant šiuos ginčus.

19.Nemokumo administratorių garbės teismas tarpininkauja sprendžiant nemokumo administratorių ginčus, susijusius su profesine veikla, vadovaujantis Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo patvirtintomis taisyklėmis.

20.Nemokumo administratorių garbės teismas tarpininkauja sprendžiant nemokumo administratorių ginčus, susijusius su profesine veikla, Nemokumo administratorių garbės teismo posėdyje.

21.Nemokumo administratorių garbės teismui tarpininkaujant sprendžiant nemokumo administratorių ginčus, susijusius su profesine veikla, mutatis mutandis taikomos šių nuostatų II skyriaus nuostatos.

22.Nemokumo administratorių garbės teismo sprendimus, priimtus tarpininkaujant sprendžiant nemokumo administratorių ginčus, susijusius su profesine veikla, pasirašo visi ginče dalyvaujantys nemokumo administratoriai, teismo pirmininkas, o jo nesant ar jam nusišalinus - pirmininko pavaduotojas arba kitas Nemokumo administratorių garbės teismo narių išrinktas šio teismo narys.

23.Nemokumo administratorių garbės teismo sprendimai, priimti tarpininkaujant sprendžiant nemokumo administratorių ginčus, susijusius su profesine veikla, yra rekomendacinio pobūdžio ir įgyvendinami nemokumo administratorių gera valia.

IV.DRAUSMĖS BYLOS IŠKĖLIMAS

24.Drausmės byla nemokumo administratoriui gali būti iškelta už Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo, Nemokumo administratorių etikos kodekso, kitų teisės aktų reguliuojančių nemokumo administratorių profesinę veiklą pažeidimus.

25.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas, gavęs informaciją ir dokumentus apie nemokumo administratoriaus(-rių) nusižengimą(-us), bei nemokumo administratoriaus, kuriam galimai keltina drausmės byla, paaiškinimus, juos išanalizavęs ir įvertinęs, artimiausiame Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo posėdyje priima nutarimą dėl drausmės bylos nemokumo administratoriui iškėlimo ar neiškėlimo.

26.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas prieš priimdamas nutarimą iškelti ar neiškelti nemokumo administratoriui drausmės bylą privalo nemokumo administratoriui pasiūlyti per 10 darbo dienų pateikti paaiškinimus, susijusius su veiksmais ar neveikimu, dėl kurių gali būti keliama drausmės byla, ir pateikti turimus dokumentus.

27.Nutarime iškelti drausmės bylą nurodoma:

27.1.drausmės bylos iškėlimo data;

27.2.nemokumo administratoriaus, kuriam iškelta ar neiškelta drausmės byla, vardas, pavardė, o jeigu jis veikia per juridinį asmenį, tai nemokumo administratoriaus juridinio asmens, kuriame jis dirba, pavadinimas;

27.3.pažeidimo paaiškėjimo data;

27.4.pažeidimo aplinkybės ir jas patvirtinantys dokumentai (faktinis pagrindas);

27.5.teisės aktai, kuriuos nemokumo administratorius savo veiksmais ar neveikimu pažeidė (teisinis pagrindas).

28.Priėmus nutarimą neiškelti nemokumo administratoriui drausmės bylos, apie tai yra informuojamas nemokumo administratorius, dėl kurio šis nutarimas yra priimtas, bei informaciją ir dokumentus pateikęs subjektas, jeigu toks yra. Jame yra nurodomos priežastys dėl ko nėra keltina drausmės byla.

29.Prie nutarimo iškelti nemokumo administratoriui drausmės bylą pridedami visi sprendžiant bylos iškėlimo klausimą surinkti dokumentai ar jų nuorašai (kopijos).

30.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nutarimas iškelti nemokumo administratoriui drausmės bylą turi būti siunčiamas nemokumo administratoriui, kuriam iškelta drausmės byla. Priimtas nutarimas ir visa sprendžiant drausmės bylos iškėlimo klausimą surinkta medžiaga per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo perduodami garbės teismui.

V.PASIRENGIMAS NAGRINĖTI DRAUSMĖS BYLĄ

31.Gautą nutarimą iškelti nemokumo administratoriui drausmės bylą Nemokumo administratorių garbės teismo (toliau – garbės teismas) sekretorius užregistruoja Nutarimų iškelti drausmės bylą registracijos žurnale. Registracijos žurnale nurodoma:

31.1.nutarimo iškelti drausmės bylą gavimo data;

31.2.nutarimo priėmimo data;

31.3.nemokumo administratoriaus, kuriam iškelta drausmės byla, vardas, pavardė ir jeigu jis veikia per juridinį asmenį, tai nemokumo administratoriaus juridinio asmens, kuriame jis dirba, pavadinimas;

31.4.pridedamų dokumentų sąrašas.

Šį įrašą garbės teismo sekretorius patvirtina savo parašu.

32.Apie gautą ir užregistruotą nutarimą iškelti drausmės bylą ir dokumentus, susijusius su drausmės bylos iškėlimu, sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoja garbės teismo pirmininką.

33.Garbės teismo pirmininkas apie gautą sprendimą iškelti drausmės bylą informuoja garbės teismo narius, pranešdamas apie parengiamojo posėdžio datą, laiką ir vietą. Parengiamasis garbės teismo posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarimo iškelti drausmės bylą gavimo dienos.

34.Parengiamajame garbės teismo posėdyje garbės teismo nariai susipažįsta su nutarimu iškelti drausmės bylą bei visa pateikta medžiaga. Parengiamajame posėdyje priimamas nutarimas dėl garbės teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjama drausmės byla, datos, laiko ir vietos, dėl papildomų dokumentų, duomenų surinkimo ar kitų asmenų kvietimo dalyvauti šiame posėdyje, jei tai yra reikalinga siekiant teisingai ir objektyviai išnagrinėti drausmės bylą.

35.Nemokumo administratoriaus drausmės byla turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 45 dienas nuo jos iškėlimo dienos. Jei drausmės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas šių taisyklių 25 punkte nustatytais pagrindais, drausmės byla turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo garbės teismo sprendimo atnaujinti drausmės bylos nagrinėjimą priėmimo dienos.

36.Apie garbės teismo posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 dienas informuojamas nemokumo administratorius, kurio drausmės byla bus nagrinėjama. Nemokumo administratoriui taip pat pasiūloma iki garbės teismo posėdžio dienos, o nesant galimybių – garbės teismo posėdyje pateikti paaiškinimus ar turimus dokumentus, susijusius su iškelta drausmės byla.

37.Nemokumo administratoriui, kurio drausmės byla nagrinėjama, garbės teismo pranešimai ir kiti procesiniai dokumentai, susiję su nagrinėjama drausmės byla, įteikiami pasirašytinai arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčiami registruotu laišku nemokumo administratoriaus, o jeigu jis veikia per juridinį asmenį, tai ir nemokumo administratoriaus juridinio asmens, kuriame jis dirba, adresu, o esant rašytiniam prašymui – kitu, prašyme nurodytu, adresu.

VI.DRAUSMĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS

38.Garbės teismo posėdyje, kuriame nagrinėjama drausmės byla, privalo dalyvauti nemokumo administratorius, kuriam iškelta drausmės byla. Garbės teismo posėdžiuose kartu su nemokumo administratoriumi gali dalyvauti jo atstovas (gynėjas). Jei nemokumo administratorius negali dalyvauti garbės teismo posėdyje dėl svarbių priežasčių ir pateikia šių priežasčių buvimą patvirtinančius dokumentus, garbės teismo posėdis atidedamas. Jei garbės teismas nepripažįsta nemokumo administratoriaus neatvykimo į garbės teismo posėdį priežasčių svarbiomis arba nemokumo administratorius nepateikia neatvykimo priežasčių buvimą patvirtinančių dokumentų, drausmės byla gali būti nagrinėjama nemokumo administratoriui nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai garbės teismas nusprendžia, kad drausmės byla negalės būti tinkamai išnagrinėta nedalyvaujant nemokumo administratoriui.

39.Garbės teismui nutarus, į posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys, kurie gali pateikti paaiškinimus ar duomenis, reikalingus nagrinėjant drausmės bylą. Kitų asmenų neatvykimas į garbės teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą, išskyrus atvejus, kai garbės teismas nusprendžia, jog šių asmenų dalyvavimas yra būtinas. Garbės teismui nusprendus, kad kitų asmenų dalyvavimas yra būtinas, posėdis atidedamas, o minimiems asmenims išsiunčiami kvietimai atvykti į garbės teismo posėdį. Šių asmenų neatvykimas į sekantį garbės teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą.

40.Nemokumo administratorius, kuriam iškelta drausmės byla, ir drausmės bylą iškėlusio subjekto atstovas, dalyvaudami garbės teismo posėdžiuose, turi teisę reikšti nušalinimus, prašymus, teikti įrodymus, pasisakyti visais nagrinėjamos drausmės bylos klausimais, duoti paaiškinimus žodžiu ir raštu, prašyti papildomai surinkti įrodymus, užduoti klausimus drausmės bylos nagrinėjime dalyvaujantiems asmenims, prieštarauti šių asmenų prašymams ir paaiškinimams.

41.Nemokumo administratoriaus, kuriam iškelta drausmės byla, ir drausmės bylą iškėlusio subjekto atstovo garbės teismo nariui ar šio teismo sekretoriui pareikštas nušalinimas išsprendžiamas garbės teismo posėdyje šių nuostatų nustatyta tvarka. Nušalinimas garbės teismo nariui ar šio teismo sekretoriui gali būti pareikštas iki garbės teismo uždaro pasitarimo, kuriame priimamas sprendimas, pradžios.

42.Garbės teismas, išspręsdamas dalyvaujančių asmenų prašymus, išklauso visų posėdyje dalyvaujančių asmenų nuomonę.

43.Garbės teismo posėdis pradedamas pirmininkaujančiojo pranešimu apie drausmės bylą, kuri bus nagrinėjama. Posėdyje dalyvaujantiems asmenims pristatoma garbės teismo sudėtis ir sekretorius, išaiškinama teisė pareikšti nušalinimus ir kitos teisės, pasiūloma pateikti papildomus dokumentus ar kitus įrodymus, susijusius su nagrinėjama drausmės byla.

44.Pirmininkaujantysis informuoja apie sprendimą iškelti nemokumo administratoriui drausmės bylą ir surinktus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius nemokumo administratoriaus kaltę dėl nemokumo administratoriaus pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, ir suteikia nemokumo administratoriui, kurio drausmės byla nagrinėjama, išsakyti savo poziciją, pateikti reikalavimus ir juos pagrindžiančius argumentus.

45.Garbės teismo posėdis, kuriame nagrinėjama drausmės byla, protokoluojamas. Protokole nurodoma:

45.1.posėdžio data, laikas ir vieta;

45.2.posėdyje dalyvaujantys garbės teismo nariai;

45.3.kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys;

45.4.duomenys apie nagrinėjamą drausmės bylą;

45.5.duomenys apie tai, jog posėdžio dalyviams išaiškinta posėdžio tvarka ir jų teisės;

45.6.bylos nagrinėjimui pateikti dokumentai ir kiti įrodymai;

45.7.posėdyje dalyvaujančių asmenų pasisakymų ir paaiškinimų garbės teismui glaustas turinys.

46.Drausmės bylos nagrinėjimas garbės teismo motyvuotu sprendimu gali būti atidėtas ar sustabdytas:

46.1.kai nemokumo administratorius negali dalyvauti garbės teismo posėdyje dėl priežasčių, kurias garbės teismas pripažįsta svarbiomis ir nusprendžia, kad drausmės byla negalės būti tinkamai išnagrinėta nedalyvaujant nemokumo administratoriui;

46.2.nutarimą iškelti nemokumo administratoriui drausmės bylą apskundus teismui;

46.3.paaiškėjus kitoms svarbioms aplinkybėms, dėl kurių būtina atidėti ar sustabdyti drausmės bylos nagrinėjimą.

47.Pasibaigus 46 punkte nustatytiems drausmės bylos nagrinėjimo atidėjimo ar sustabdymo pagrindams, garbės teismas priima sprendimą atnaujinti drausmės bylos nagrinėjimą.

VII.NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ GARBĖS TEISMO SPRENDIMAI

48.Išklausęs posėdyje dalyvaujančius asmenis, garbės teismas priima vieną iš Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nurodytų sprendimų. Sprendimas priimamas uždarame pasitarime. Pasitarime dalyvauja tik garbės teismo nariai.

49.Garbės teismo sprendimas priimamas ir paskelbiamas pagal šių nuostatų 50 punkto reikalavimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo bylos išnagrinėjimo.

50.Garbės teismo sprendimą sudaro įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys. Įžanginėje dalyje nurodoma: garbės teismo pavadinimas, posėdyje dalyvavę garbės teismo nariai, sekretorius, bylos nagrinėjimo vieta ir laikas, nemokumo administratoriaus, kurio drausmės byla išnagrinėta, vardas, pavardė , o jeigu jis veikia per juridinį asmenį, tai nemokumo administratoriaus juridinio asmens, kuriame jis dirba, pavadinimas, drausmės bylą iškėlęs subjektas, drausmės bylos iškėlimo data, kiti posėdyje dalyvavę asmenys. Aprašomojoje dalyje nurodomos posėdyje ištirtos ir nustatytos aplinkybės, patvirtinančios ir/ar paneigiančios nemokumo administratoriaus neteisėtus veiksmus ir/ar neveikimą. Motyvuojamoje dalyje išdėstomi garbės teismo motyvai, kodėl nustatyti nemokumo administratoriaus veiksmai ir/ar neveikimas yra neteisėti, kokių teisės aktų nuostatos pažeistos (nepažeistos) veiksmais ir/ar neveikimu. Rezoliucinėje dalyje nurodoma galutinė garbės teismo išvada.

51.Priimdamas sprendimą, garbės teismas įvertina nemokumo administratoriaus kaltės laipsnį, pažeidimo pobūdį ir jo padarymo aplinkybes, pažeidimo pasekmes ir galiojančias nemokumo administratoriui paskirtas drausmines nuobaudas.

52.Garbės teismo sprendimo nuorašai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos įteikiami Nemokumo administratorių rūmų prezidiumui, dėl nuobaudos skyrimo ar neskyrimo, ir nemokumo administratoriui, kurio drausmės byla buvo nagrinėjama. Nemokumo administratoriui garbės teismo sprendimas siunčiamas nemokumo administratoriaus, o jeigu jis veikia per juridinį asmenį, tai ir nemokumo administratoriaus juridinio asmens, kuriame jis dirba, adresu, o esant rašytiniam prašymui – prašyme nurodytu adresu.

53.Asmuo, apskundęs garbės teismo sprendimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo apskundimo dienos apie tai raštu informuoja garbės teismą.

54.Pranešimai apie garbės teismo sprendimo įsiteisėjimą, o šį sprendimą apskundus, – gauto įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašai įteikiami arba siunčiami šių taisyklių 52 punkte nustatyta tvarka.

55.Nemokumo administratorių drausmės bylos saugomos Nemokumo administratorių rūmuose.