Rūmų įstatai

I.BENDROJI DALIS

1.Nemokumo administratorių rūmų samprata

1.1.Nemokumo administratorių rūmai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas vienyti visus nemokumo administratorius, kaupti, sisteminti ir teikti informaciją apie nemokumo administratorius ir nemokumo administratorių padėjėjus bei jų vykdomą veiklą, koordinuoti ir kontroliuoti jų veiklą administruojant nemokumo procesus, atstovauti jų interesams ir juos ginti, organizuoti ir įgyvendinti jų kvalifikacijos tobulinimą, įgyvendinti nemokumo administratorių savivaldą, puoselėti nemokumo administratoriaus profesijos vardą ir pozityvų Nemokumo administratorių rūmų įvaizdį, vienodai tarnauti visiems nemokumo administratoriams, rengti ir teikti su nemokumo procesais susijusių teisės aktų projektų siūlymus bei išvadas dėl šių teisės aktų projektų.

1.2.Nemokumo administratorių rūmai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymu, Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kiek Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymas nenustato kitaip, kitais teisės aktais ir Nemokumo administratorių rūmų įstatais.

1.3.Nemokumo administratorių rūmų teisinė forma – asociacija.

1.4.Nemokumo administratorių rūmų veiklos laikas – neribojamas.

1.5.Pagal savo prievoles Nemokumo administratorių rūmai atsako savo turtu.

1.6.Nemokumo administratorių rūmų nariai neatsako už Nemokumo administratorių rūmų prievoles.

1.7.Nemokumo administratorių rūmų veikla grindžiama savivaldos, viešumo, ir teisėtumo principais.

1.8.Sprendimą dėl Nemokumo administratorių rūmų buveinės keitimo priima Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas.

2.Nemokumo administratorių rūmų pavadinimas, simbolika, buveinė

2.1.Pilnas nemokumo administratorių rūmų pavadinimas – Nemokumo administratorių rūmai, sutrumpintas pavadinimas – NAR.

2.2.Nemokumo administratorių rūmai turi rūmų ženklą ir kitą simboliką.

2.3.Nemokumo administratorių rūmų simboliką ir ženklą tvirtina Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas.

2.4.Nemokumo administratorių rūmai turi atsiskaitomąją sąskaitą(-as) kredito įstaigoje (-ose).

II. NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ VEIKLA

3.Nemokumo administratorių rūmų tikslai ir funkcijos:

3.1. Nemokumo administratorių savivaldos įgyvendinimas;

3.2. Nemokumo administratorių profesinės veiklos koordinavimas;

3.3. Visų nemokumo administratorių vienijimas, atstovimas jų interesams ir jų ginimas, nemokumo administratoriaus profesijos vardo ir pozityvaus nemokumo administratorių ir Nemokumo administratorių rūmų įvaizdžio puoselėjimas;

3.4. Nemokumo administratorių atstovavimas valstybinėse institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių organizacijose;

3.5.Teisės aktų projektų dėl nemokumo administratorių profesinės veiklos ir nemokumo procesų rengimas ir jų teikimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, kitoms kompetentingoms institucijoms, taip pat išvadų dėl minėtų teisės aktų projektų rengimas ir teikimas atitinkančioms valstybės institucijoms;

3.6.Sprendimų, kuriais užtikrinama nemokumo administratorių ir nemokumo administratorių padėjėjų veiklos kontrolė, priėmimas;

3.7.Nemokumo administratorių drausminės atsakomybės klausimų sprendimas;

3.8.Nemokumo administratorių fizinių asmenų kvalifikacijos kėlimo organizavimas, įgyvendinimas ir kontrolė;

3.8.Kitos funkcijos, kuriomis siekiama šių įstatų 1.1 straipsnyje nustatytų tikslų.

4.Nemokumo administratorių rūmų teisės:

4.1.Valdyti, naudoti jiems priklausantį turtą ir lėšas ir jais disponuoti, siekdami įgyvendinti Nemokumo administratorių rūmų tikslus;

4.2.Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;

4.3.Rinkti, kaupti ir skelbti informaciją apie nemokumo administratorius ir nemokumo administratorių padėjėjus;

4.4.Gauti ir teikti paramą, teikti labdarą;

4.5.Stoti į tarptautines organizacijas;

4.6.Gauti iš valstybės institucijų savo funkcijoms atlikti reikalingą informaciją apie nemokumo administratorius ir nemokumo administratorių padėjėjus;

4.7.Atstovauti ir ginti nemokumo administratorių interesus valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio valstybių organizacijose;

4.8.Rengti ir teikti su nemokumo procesais susijusių teisės aktų projektų siūlymus bei išvadas dėl šių teisės aktų projektų;

4.9.Teikti informaciją valstybės valdžios institucijoms įstatymų nustatyta tvarka;

4.10.Užsiimti ūkine veikla, kuri yra reikalinga Nemokumo administratorių rūmų tikslams pasiekti ir jiems neprieštarauja.

5.Nemokumo administratorių rūmų pareigos:

5.1.Nemokumo administratorių rūmai turi tokias pareigas:

5.1.1.Organizuoti ir vykdyti kvalifikacinius nemokumo administratorių egzaminus ir profesinio tinkamumo testo laikymą;

5.1.2.Rengti ir tvirtinti Nemokumo administratorių etikos kodeksą;

5.1.3.Tvirtinti nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų programą, prieš tai ją suderinus su priežiūros institucija;

5.1.4.Nustatyti kvalifikacinių egzaminų ir profesinio tinkamumo testo organizavimo, vykdymo ir rezultatų vertinimo tvarką, prieš tai ją suderinus su priežiūros institucija;

5.1.5.Tvirtinti kvalifikacinių egzaminų sąrašą, prieš tai jį suderinus su priežiūros institucija;

5.1.6.Tvirtinti mokesčio dydį už kvalifikacinių egzaminų ir profesinio tinkamumo testo laikymą, prieš tai jį suderinus su priežiūros institucija;

5.1.7.Organizuoti nemokumo administratorių kvalifikacinius egzaminus ir profesinio tinkamumo testą;

5.1.8.Kontroliuoti, kaip nemokumo administratoriai laikosi Nemokumo administratorių etikos kodekso;

5.1.9.Nustatyti nemokumo administratorių fizinių asmenų kvalifikacijos kėlimo mokymų turinio reikalavimus, suderintus su priežiūros institucija, ir pagal juos organizuoti nemokumo administratorių kvalifikacijos kėlimo mokymus;

5.1.10.Nustatyti nemokumo administratorių fizinių asmenų kvalifikacijos kėlimo ne Nemokumo administratorių rūmų organizuojamuose mokymuose pripažinimo tvarką;

5.1.11.Kontroliuoti, kaip nemokumo administratoriai fiziniai asmenys kelia profesinę kvalifikaciją;

5.1.12.Nustatyti Nemokumo administratorių padėjėjų darbo patirties skaičiavimo tvarką, suderintą su priežiūros institucija;

5.1.13.Rengti ir tvirtinti nemokumo administratorių darbo organizavimo ir kontrolės tvarkos nustatymo metodiką;

5.1.14.Kontroliuoti, ar nemokumo administratorius juridinis asmuo yra nustatęs savo darbo organizavimo ir kontrolės tvarką ir ar jos laikosi;

5.1.15.Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos paaiškėjimo dienos, teikti priežiūros institucijai informaciją, reikalingą jos funkcijoms atlikti;

5.1.16.Gavus informaciją apie Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo ir kitų nemokumo procesus reglamentuojančių teisės aktų apie Nemokumo administratorių rūmų nario ar asocijuoto nario padarytus pažeidimus, apie tai informuoti priežiūros instituciją;

5.1.17.Rengti, tvirtinti ir aiškinti nemokumo administratorių etikos kodeksą ir nemokumo administratorių drausmės bylų nagrinėjimo tvarką;

5.1.18.Atlikti kitus veiksmus, būtinus Nemokumo administratorių rūmų tikslams, funkcijoms ir uždaviniams, nurodytiems Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatyme, Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatyme ir šiuose įstatuose, įgyvendinti.

6.Nemokumo administratorių rūmų lėšų šaltiniai

6.1.Nemokumo administratorių rūmų lėšų šaltiniai yra:

6.1.1.Nemokumo administratorių rūmų nario mokestis;

6.1.2.Nemokumo administratorių rūmų asocijuoto nario mokestis;

6.1.3.Pajamos už egzaminų rengimą, suteiktas mokymo paslaugas;

6.1.4.Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

6.1.5.Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

6.1.6.Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų, fondų dovanotos lėšos;

6.1.7.Gauta parama;

6.1.8.Kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas;

6.1.9.Skolintos lėšos;

6.1.10.Lėšos, gautos iš projektinės veiklos;

6.1.11.Kitos teisėtai gautos lėšos.

7.Nemokumo administratorių rūmų turtas

7.1.Nemokumo administratorių rūmų turtą sudaro pirktas, dovanotas, patikėjimo būdu valdomas ar kitaip įgytas turtas.

7.2.Nemokumo administratorių rūmai, Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimu gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą, išskyrus nekilnojamąjį turtą, ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo turimas jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teises tik siekdama įgyvendinti Nemokumo administratorių rūmų veiklos tikslus. Nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą nekilnojamąjį turtą Nemokumo administratorių rūmai gali perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo turimas jo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises tik siekdama įgyvendinti Nemokumo administratorių rūmų tikslus ir tik Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Nemokumo administratorių rūmų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ribojimai yra nustatyti šių įstatų 7.5.4. punkte.

7.3.Nemokumo administratorių rūmai, perleidę jų veiklai nereikalingas materialines vertybes, gautas pajamas naudoja Nemokumo administratorių rūmų veiklos tikslams įgyvendinti.

7.4.Nemokumo administratorių rūmai pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautas lėšas ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams įgyvendinti, jeigu šis tokius tikslus nurodė. Nemokumo administratorių rūmai negali priimti lėšų\ ar kitokio turto, jeigu duodantis asmuo nurodo juos naudoti ne Nemokumo administratorių rūmų veiklos tikslams.

7.5.Nemokumo administratorių rūmai neturi teisės:

7.5.1.Neatlygintinai perduoti Nemokumo administratorių rūmų turto nemokumo administratoriaus, kolegialaus nario, Nemokumo administratorių rūmuose pagal darbo sutartį dirbančio asmens arba su juo susijusio asmens ar trečiojo asmens nuosavybėn, išskyrus labdaros ir paramos teikimą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

7.5.2.Mokėti nemokumo administratoriui išmokas iš pelno ar likvidavimo atveju perduoti jam Nemokumo administratorių rūmų turto dalį;

7.5.3.Nemokumo administratorių rūmų lėšas, įskaitant pelną, skirstyti Nemokumo administratorių rūmų valdymo organų nariams, Nemokumo administratorių rūmuose pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo santykiais susijusios išmokos ir kai pagal autorinę sutartį mokamas autoriaus atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

7.5.4.Teikti paskolas, įkeisti Nemokumo administratorių rūmų turtą (išskyrus atvejus, kai jis įkeičiamas Nemokumo administratorių rūmų prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

7.5.5.Skolintis pinigų iš Nemokumo administratorių rūmų nario ar su juo susijusio asmens bei asocijuoto nario ir už tai mokėti palūkanas;

7.5.6.Skolintis iš kitų asmenų mokant neprotingai dideles palūkanas;

7.5.7.Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;

7.5.8.Parduoti Nemokumo administratorių rūmų turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;

7.5.9.Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyvė.

8.Nemokumo administratorių rūmų finansiniai metai

8.1.Nemokumo administratorių rūmų finansiniai metai trunka dvylika mėnesių – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., t.y. sutampa su kalendoriniais metais.

9.Nemokumo administratorių rūmų metinės finansinės ataskaitos tikrinimas

9.1.Nemokumo administratorių rūmų metinės finansinės ataskaitos tikrinimą kasmet atlieka Revizijos komisija.

III.NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ VISUOTINIS SUSIRINKIMAS IR NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ VALDYMAS

10.Visuotinio Nemokumo administratorių rūmų narių susirinkimo šaukimas

10.1.Visuotinis Nemokumo administratorių rūmų narių susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus, bet ne vėliau kaip po keturių mėnesių pasibaigus finansiniams metams Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nustatytu laiku. Neeilinis susirinkimas šaukiamas ne mažiau kaip vienos dešimtosios Nemokumo administratorių rūmų narių reikalavimu arba Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimu.

10.2.Visuotinį Nemokumo administratorių rūmų narių susirinkimą šaukia ir organizuoja Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas.

10.3.Apie šaukiamą visuotinį Nemokumo administratorių rūmų narių susirinkimą būtina viešai paskelbti ir Nemokumo administratorių rūmų narius informuoti raštu (elektroniniu paštu) ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų. Pranešime turi būti nurodyta susirinkimo data, laikas ir adresas, numatoma darbotvarkė.

10.4.Visuotinis Nemokumo administratorių rūmų narių susirinkimas neturi teisės svarstyti ir priimti sprendimų darbotvarkėje neskelbtais klausimais.

10.5.Ne mažiau kaip vienos dvidešimtosios Nemokumo administratorių rūmų narių siūlymu, pateiktu raštu ne vėliau kaip prieš dvidešimt dienų iki paskelbtos Nemokumo administratorių visuotinio rūmų narių susirinkimo dienos, į susirinkimo darbotvarkę įtraukiami jų siūlomi papildomi darbotvarkės klausimai ir sprendimo projektai, o Nemokumo administratorių rūmų nariai apie pakeitimus informuojami ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo.

10.6.Nemokumo administratorių rūmų narys, negalintis dalyvauti Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime, gali įgalioti kitą Nemokumo administratorių rūmų narį balsuoti už jį visais susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais, išskyrus personalijų rinkimus. Įgaliojime turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo turi balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu. Vienas Nemokumo administratorių rūmų narys negali būti įgaliotas atstovauti daugiau nei dviems Nemokumo administratorių rūmų nariams.

11.Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo teisės

11.1.Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas turi teisę:

11.1.1.Priimti, papildyti ir keisti Įstatus;

11.1.2.Tvirtinti, papildyti ir keisti Nemokumo administratorių etikos kodeksą;

11.1.3.Tvirtinti, papildyti ir keisti Nemokumo administratorių garbės teismo nuostatus;

11.1.4.Rinkti ir atšaukti Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narius ir pirmininką;

11.1.5.Rinkti ir atšaukti tris atstovus, kuriuos deleguoja į Nemokumo administratorių garbės teismo narius;

11.1.6.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo teikimu tvirtinti nario mokesčio ir asocijuoto nario mokesčio dydžius;

11.1.7.Nustatyti tvarką, pagal kurią Nemokumo administratorių rūmų narys ar asocijuotas narys netenka Nemokumo administratorių rūmų narystės;

11.1.8.Rinkti ir atšaukti tris Nemokumo administratorių rūmų Revizijos komisijos narius. Revizijos narių kadencija trunka 3 metus. Revizijos komisijos narys gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;

11.1.9.Tvirtinti metinę Nemokumo administratorių rūmų finansinę ataskaitą (finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą);

11.1.10.Priimti sprendimą dėl Nemokumo administratorių rūmų metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir rinkti auditorių ar audito įmonę;

11.1.11.Atšaukti Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimus;

11.1.12.Išklausyti metinę Revizijos komisijos veiklos ataskaitą;

11.1.13.Tvirtinti metinę Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo veiklos ataskaitą;

11.1.14.Spręsti dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų dalyve.

12.Nemokumo administratorių rūmų kvorumo nustatymo ir sprendimų priėmimo tvarka

12.1.Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Nemokumo administratorių rūmų narių. Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių skaičius nustatomas pagal registracijos sąrašuose nurodytų Nemokumo administratorių rūmų narių skaičių. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra per visą susirinkimą.

12.2.Jeigu Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po trisdešimt dienų šaukiamas pakartotinis susirinkimas ir jis turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo to, kiek narių dalyvauja.

12.3.Sprendimai priimami paprasta Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Nemokumo administratorių rūmų narių balsų dauguma, t. y. sprendimas laikomas priimtu, kai balsuojant už jį daugiau dalyvaujančių balsavime narių balsų yra ,,už", negu ,,prieš" (asmenys, kurie balsuodami susilaiko, neskaičiuojami - jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis).

12.4.Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami atviru balsavimu, išskyrus Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narių ir pirmininko, Revizijos komisijos ir Nemokumo administratorių garbės teismo narių rinkimus. Jie renkami slaptu balsavimu.

12.5.Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo svarstomus klausimus protokoluoja išrinktas sekretoriatas. Sekretoriato narių skaičių nustato Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimas. Jam pasibaigus protokolą ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų pasirašo Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo pirmininkas ir sekretoriato nariai.

13.Nemokumo administratorių rūmų organai

13.1.Aukščiausias Nemokumo administratorių rūmų organas yra visuotinis narių susirinkimas.

13.2.Kolegialūs organai yra Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas, nemokumo administratorių garbės teismas ir Revizijos komisija.

13.3.Visi Nemokumo administratorių rūmų organų sprendimai skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

14.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas

14.1.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas yra kolegialus Nemokumo administratorių rūmų valdymo organas.

14.2.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo veiklą reglamentuoja Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo patvirtintas darbo reglamentas. Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo darbo reglamentą tvirtina Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas.

14.3.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas atlieka šias funkcijas:

14.3.1.Tvirtina nemokumo administratorių rūmų administracijos struktūrą;

14.3.2.Tvirtina Nemokumo administratorių garbės teismo sudėtį;

14.3.3.Tvirtina ir skelbia teisės aktus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytoms Nemokumo administratorių rūmų pareigoms įgyvendinti;

14.3.4.Tvirtina nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų programą, prieš tai ją suderinus su priežiūros institucija;

14.3.5.Nustato kvalifikacinių egzaminų ir profesinio tinkamumo testo organizavimo, vykdymo ir rezultatų vertinimo tvarką, prieš tai ją suderinus su priežiūros institucija;

14.3.6.Tvirtina kvalifikacinių egzaminų sąrašą, prieš tai jį suderinus su priežiūros institucija;

14.3.7.Tvirtina mokesčio už kvalifikacinių egzaminų ir profesinio tinkamumo testo laikymą, prieš tai jį suderinus su priežiūros institucija;

14.3.8.Organizuoja nemokumo administratorių kvalifikacinius egzaminus ir profesinio tinkamumo testą;

14.3.9.Priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo nemokumo administratoriams;

14.3.10.Užtikrina Nemokumo administratorių rūmų susirinkimo sprendimų įgyvendinimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

14.3.11.Kontroliuoja, kaip nemokumo administratoriai laikosi Nemokumo administratorių etikos kodekso. Sprendžia klausimus dėl drausmės bylos iškėlimo nemokumo administratoriui ir perdavimo nagrinėti Nemokumo administratorių garbės teismui;

14.3.12.Nustato nemokumo administratorių fizinių asmenų kvalifikacijos kėlimo mokymų turinio reikalavimus, suderintus su priežiūros institucija;

14.3.13.Nustatyto nemokumo administratorių fizinių asmenų kvalifikacijos kėlimo ne Nemokumo administratorių rūmų organizuojamuose mokymuose pripažinimo tvarką;

14.3.14.Kontroliuoja, kaip nemokumo administratoriai fiziniai asmenys kelia profesinę kvalifikaciją;

14.3.15.Nustato Nemokumo administratorių padėjėjų darbo patirties skaičiavimo tvarką, suderintą su priežiūros institucija;

14.3.16.Tvirtina nemokumo administratorių darbo organizavimo ir kontrolės tvarkos nustatymo metodiką;

14.3.17.Nemokumo administratorių rūmų komitetams paveda atlikti šių komitetų darbo reglamentuose numatytas funkcijas; tvirtina Nemokumo administratorių rūmų komitetų narius, komitetų darbo reglamentus;

14.3.18.Atsiskaito už ataskaitinius metus ir pateikia metinę veiklos ataskaitą padarydama metinį pranešimą Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime;

14.3.19.Nemokumo administratorių rūmų visuotiniam narių susirinkimui teikia tvirtinti metinę Nemokumo administratorių rūmų finansinės veiklos ataskaitą ir einamųjų metų biudžetą;

14.3.20.Tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Nemokumo administratorių rūmų veiklą teikimo Nemokumo administratorių rūmų nariams tvarką;

14.3.21.Priima sprendimą stoti į tarptautines nemokumo administratorių organizacijas;

14.3.22.Priima sprendimą dėl Nemokumo administratorių rūmų buveinės keitimo;

14.3.23.Tvirtinti Revizijos komisijos darbo reglamentą;

14.3.24.Vykdo kitas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose, taip pat šiuose Įstatuose nustatytas funkcijas;

14.3.25.Rinkti, skirti ir atšaukti vieną Nemokumo priežiūros komiteto narį;

14.3.26.Rinkti, skirti ir atšaukti du Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų komisijos narius.

15.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo rinkimo tvarka

15.1.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumą sudaro 11 narių, įskaitant Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininką, iš kurių ne mažiau kaip 9 nariai turi būti Nemokumo administratorių rūmų nariai ir 2 nariai gali būti deleguoti Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo iš asmenų, nesančių Nemokumo administratorių rūmų nariais ir turinčių ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį nemokumo, teisės ir (arba) finansų srityse.

15.2.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narius ir pirmininką slaptu balsavimu renka Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas 3 metams ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Išrinktais laikomi kandidatai, surinkę daugiausia balsų.

15.3.Į balsavimo biuletenį įtrauktų kandidatų turi būti daugiau, negu numatyta išrinkti Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narių.

15.4.Pirma laiko atsistatydinus Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nariui, likusiai kadencijos daliai Nemokumo administratorių rūmų prezidiumą narį renka artimiausias Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas.

16.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininko rinkimo tvarka

16.1.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininką iš pasiūlytų kandidatų slaptu balsavimu trejų metų laikotarpiui renka Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas. Tas pats asmuo Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininku gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

16.2.Į Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininkus pasiūlytas kandidatas įrašomas į rinkimo biuletenius, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip viena dešimtoji Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių.

16.3.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininkas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių.

16.4.Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniam balsavimui teikiami du kandidatai, surinkę daugiausia balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinai balsuojant surinko daugiau balsų.

16.5.Atsistatydinusio, atstatydinto arba tapusio neveiksniu pirmininko pareigas Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimu eina paskirtas Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narys, o likusiai kadencijos daliai artimiausias Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas išrenka naują Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininką.

17.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininko ir narių įgaliojimų sustabdymas ir panaikinimas

17.1.Netinkamai atliekantis savo pareigas arba pažeidęs Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo darbo reglamentą, profesinę etiką Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininkas ir (arba) narys paprasta Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo balsų dauguma gali būti atšaukti arba atšauktas iš pareigų nesibaigus kadencijai.

17.2.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininko ar nario, kuris įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką arba kurio drausmės bylą nagrinėja Nemokumo administratorių garbės teismas, įgaliojimai Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimu gali būti sustabdyti. Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininkas ar nariai, dėl sveikatos būklės ar kitų priežasčių nepajėgiantys eiti savo pareigų, atsistatydina arba yra atšaukiami iš pareigų Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

17.3.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pirmininko ar nario atšaukimo klausimą svarsto Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip vienos penktosios Nemokumo administratorių rūmų narių reikalavimu.

18.Nemokumo administratorių rūmų komitetai, Nemokumo administratorių garbės teismas ir Revizijos komisija

18.1.Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo ir Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimams įgyvendinti Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas prireikus gali sudaryti komitetus ar laikinąsias komisijas. Nemokumo administratorių rūmų komitetai atskaitingi Nemokumo administratorių rūmų prezidiumui.

18.2.Komitetus sudaro, jų narių skaičių ir darbo tvarką nustato Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas. Komitetui vadovauja jo pirmininkas, kuris yra vienas iš Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo narių.

18.3.Komitetai sudaromi iš Nemokumo administratorių rūmų narių savanoriškumo principu. Jeigu komiteto darbo reglamentas nenustato kitaip, apie norą dirbti komitete Nemokumo administratorių rūmų narys raštu praneša Nemokumo administratorių rūmų prezidiumui.

18.4.Tris Nemokumo administratorių garbės teismo narius iš Nemokumo administratorių rūmų narių deleguoja Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas ir po vieną narį, kuris privalo turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį nemokumo, teisės ir (arba) finansų srityse, deleguoja Teisingumo ministerija ir Finansų ministerija. Nemokumo administratorių garbės teismo narių kadencija trunka 3 metus. Nemokumo administratorių teismo nariu asmuo gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Nemokumo administratorių garbės teismo narys negali būti Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nariu.

18.5.Revizijos komisija yra Nemokumo administratorių rūmų priežiūros organas, tikrinantis Nemokumo administratorių rūmų finansinę veiklą. Revizijos komisija renkama iš Nemokumo administratorių rūmų narių, turinčių ne mažesnį kaip 5 metų nemokumo administratoriaus veiklos stažą. Tie patys asmenys Revizijos komisijos nariais gali būti renkami ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės.

18.6.Nemokumo administratorių garbės teismo nariai renkami slaptu balsavimu. Nemokumo administratorių garbės teismo nariai Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti atšaukti Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo arba ne mažiau kaip 1/5 Nemokumo administratorių rūmų narių siūlymu. Išrinktais laikomi Nemokumo administratorių rūmų nariai, įtraukti į balsavimo sąrašus ir surinkę daugiausia balsų. Balsavimui turi būti pateikta ne mažiau kaip viena kandidatūra daugiau, negu reikia išrinkti. Nemokumo administratorių garbės teismo nariai atšaukiami, jeigu už tai balsuoja daugiau kaip pusė Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių nemokumo administratorių.

19.Nemokumo administratorių rūmų administracija

19.1.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumą, Nemokumo administratorių rūmų organus ir komitetus aptarnauja, Nemokumo administratorių rūmų einamąją veiklą techniškai užtikrina Nemokumo administratorių rūmų administracija.

19.2.Nemokumo administratorių rūmų administracijai vadovauja Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo paskirtas vadovas.

19.3.Nemokumo administratorių rūmų vadovas yra vienasmenis Nemokumo administratorių rūmų valdymo organas.

19.4.Nemokumo administratorių rūmų vadovas organizuoja kasdieninę Nemokumo administratorių rūmų veiklą.

19.5.Nemokumo administratorių rūmų vadovu gali būti paskirtas nepriekaištingos reputacijos ir turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą asmuo.

19.6.Sprendimą dėl Nemokumo administratorių rūmų vadovo paskyrimo ir atšaukimo, sutarties sąlygų ar jos nutraukimo priima Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas.

19.7.Nemokumo administratorių rūmų vadovas veikia Nemokumo administratorių rūmų vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Sandoriams, kurių vertė viršija 3 MMA, reikalingas išankstinis Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo pritarimas.

19.8.Nemokumo administratorių rūmų vadovas atlieka šias funkcijas:

19.8.1.Šaukia ir organizuoja Nemokumo administratorių rūmų visuotinį narių susirinkimą;

19.8.2.Teikia informaciją ir dokumentus Nemokumo administratorių rūmų prezidiumui ir Nemokumo administratorių rūmų visuotiniam narių susirinkimui;

19.8.3.Organizuoja ir vadovauja kasdieninei Nemokumo administratorių rūmų veiklai;

19.8.4.Organizuoja ir kontroliuoja pajamų, gautų iš kasdieninės Nemokumo administratorių rūmų veiklos bei valdant ir naudojant Nemokumo administratorių rūmų turtą taip pat ir sąnaudų apskaitą;

19.8.5.Disponuoti Nemokumo administratorių rūmų lėšomis įgyvendinant ir kontroliuojant savalaikį Nemokumo administratorių rūmų atsiskaitymą su darbuotojais, biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, tiekėjais;

19.8.6.Nemokumo administratorių rūmų vardu pasirašo sutartis, finansinius dokumentus, įgaliojimus, raštus, ataskaitas;

19.8.7.Reikalauja ir užtikrina, kad darbuotojai laikytųsi vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugos darbe ir kitų teisės aktais nustatytų reikalavimų;

19.8.8.Atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti Nemokumo administratorių rūmus valstybės valdžios, valdymo institucijose, teismuose, įvairiuose posėdžiuose, derybose bei sudarant sandorius, reikalingus Nemokumo administratorių rūmų kasdieninei veiklai;

19.8.9.Vykdo Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo, Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo ir kitų valdymo organų sprendimus;

19.8.10.Nemokumo administratorių rūmų vadovas yra atsakingas už visą Nemokumo administratorių rūmų ūkinę, finansinę ir socialinę veiklą bei atsako už Nemokumo administratorių rūmams padarytą žalą teisės aktų nustatyta tvarka.

IV.NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ RŪMŲ NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

20.Nemokumo administratorių rūmų nario teisių ir pareigų įgijimas

20.1.Nemokumo administratorius fizinis asmuo tampa Nemokumo administratorių rūmų nariu nuo jo įrašymo į nemokumo administratorių sąrašą dienos.

20.2.Nemokumo administratorius juridinis asmuo tampa Nemokumo administratorių rūmų asocijuotu nariu nuo jo įrašymo į nemokumo administratorių sąrašą dienos.

20.3.Nemokumo administratorius fizinis asmuo ir nemokumo administratorius juridinis asmuo įgyja visas nario teises ir pareigas nuo jų įrašymo į nemokumo administratorių sąrašą dienos.

20.4.Nemokumo administratorių rūmų asocijuotas narys turi visas nario teises ir pareigas, išskyrus balsavimo teisę ir teisę būti Nemokumo administratorių rūmų organų nariu, bei pareigą dalyvauti Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime.

21.Nemokumo administratorių rūmų nario teisės

21.1.Nemokumo administratorių rūmų narys turi teisę:

21.1.1.Dalyvauti Nemokumo administratorių rūmų veikloje ir balsuoti Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime;

21.1.2.Būti išrinktu ir (arba) paskirtu į visus Nemokumo administratorių rūmų kolegialius organus, komitetus, komisijas;

21.1.3.Teikti pasiūlymus Nemokumo administratorių rūmų prezidiumui dėl Nemokumo administratorių rūmų veiklos;

21.1.4.Naudotis Nemokumo administratorių rūmų teikiamomis paslaugomis;

21.1.5.Kreiptis į Nemokumo administratorių rūmus dėl pagalbos ginant savo teises;

21.1.6.Laikinai stabdyti nemokumo administratoriaus veiklą ir narystę Nemokumo administratorių rūmuose Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nustatytais atvejais ir tvarka;

21.1.7.Gauti informaciją apie Nemokumo administratorių rūmų veiklą Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nustatyta tvarka;

21.1.8.Ginčyti Nemokumo administratorių rūmų organų sprendimus Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;

21.1.9.Susipažinti su Nemokumo administratorių rūmų dokumentais Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo nustatyta tvarka.

22.Nemokumo administratorių rūmų nario pareigos

22.1.Nemokumo administratorių rūmų narys privalo:

22.1.1.Laikytis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Lietuvos Respublikos Fizinių asmenų bankroto įstatymo, Nemokumo administratorių etikos kodekso, šių Įstatų bei kitų teisės aktų reikalavimų;

22.1.2.Laiku mokėti Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį;

22.1.3.Laikytis Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo ir kitų Nemokumo administratorių rūmų organų sprendimų;

22.1.4.Dalyvauti Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime.

23.Nemokumo administratorių rūmų narių mokesčiai ir įmokos

23.1.Nemokumo administratorių rūmų funkcijoms atlikti iš Nemokumo administratorių rūmų narių ir asocijuotų narių renkamas nario mokestis. Nario mokestis mokamas kas mėnesį, nario mokestį sumokant iki kito mėnesio 25 dienos. Nemokumo administratorių rūmų narių ir asocijuotų narių mokesčių dydžius Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo teikimu tvirtina Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas.

23.2.Mokymo, leidybos ir kitos Nemokumo administratorių rūmų paslaugos yra mokamos.

23.3.Ypatingais atvejais Nemokumo administratorių rūmų nario, asocijuoto nario prašymu Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas gali nuspręsti atleisti narį ar asocijuotą narį nuo nario mokesčio, šį mokestį sumažinti nustatytam laikotarpiui ir (arba) atidėti jo sumokėjimą tam tikram laikotarpiui. Apie priimtų sprendimų įtaką Nemokumo administratorių rūmų finansinei veiklai Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas informuoja Nemokumo administratorių rūmų visuotinį narių susirinkimą savo veiklos ataskaitoje.

23.4.Nemokumo administratorių rūmų nario ar asocijuoto nario, nesumokėjusio Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo nustatyto mokesčio, narystė Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimu gali būti panaikinama praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigėsi laikotarpis, už kurį nesumokėtas minėtas mokestis.

24.Narystės panaikinimo sąlygos ir tvarka

24.1.Nemokumo administratorių rūmų narys ar asocijuotas narys netenka Nemokumo administratorių rūmų narystės Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimu Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka šiais atvejais:

24.1.1.Priežiūros institucijos sprendimu panaikinus teisę administruoti nemokumo procesus;

24.1.2.Skyrus nuobaudą pašalinti iš Nemokumo administratorių rūmų narių ar asocijuotų narių.

25.Viešos informacijos skelbimas

25.1.Nemokumo administratorių rūmų pranešimai, skelbimai ir kita vieša informacija skelbiama Nemokumo administratorių rūmų tinklalapyje.

25.2.Kai skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridinių asmenų vieši pranešimai".

25.3.Nemokumo administratorių rūmų organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija skelbiama Nemokumo administratorių rūmų tinklalapyje ir/ar išsiunčiama Nemokumo administratorių rūmų nariams elektroniniu paštu.

25.4.Dokumentų ir kitos informacijos apie Nemokumo administratorių rūmų veiklą pateikimo Nemokumo administratorių rūmų nariams tvarką tvirtina Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas.

V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26.Įstatų keitimo ir papildymo tvarka

26.1.Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas arba ne mažiau kaip viena penktoji Nemokumo administratorių rūmų narių turi teisę inicijuoti įstatų keitimą ir papildymą.

26.2.Siūlomi pakeitimai arba papildymai priimami Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka tiek, kiek Juridinių asmenų nemokumo įstatymas ir šie Įstatai nenumato kitaip.

26.3.Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo priimti Įstatai ir jų papildymai įsigalioja įregistruoti Juridinių asmenų registre.

27.Nemokumo administratorių rūmų reorganizavimas ir likvidavimas

27.1.Nemokumo administratorių rūmai gali būti reorganizuojami ir likviduojami įstatymų nustatyta tvarka.

27.3.Likviduojamų Nemokumo administratorių rūmų turtas ir sukauptos lėšos panaudojama Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka.

Šie Įstatai patvirtinti Nemokumo administratorių rūmų steigiamajame narių susirinkime 2019 m. rugsėjo mėn. 13 d.