Garbės teismo nuostatai

NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ GARBĖS TEISMO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nemokumo administratorių garbės teismo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Nemokumo administratorių garbės teismo (toliau – Garbės teismas) veiklos principus, Garbės teismo darbo organizavimą, nemokumo administratoriaus drausmės bylos nagrinėjimą, Garbės teismo sprendimo priėmimą.

2. Garbės teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu, Nemokumo administratorių rūmų įstatais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

3. Garbės teismas, nagrinėdamas nemokumo administratorių drausmės bylas vadovaujasi nepriklausomumo, nešališkumo, konfidencialumo, objektyvaus ir visapusiško drausmės bylos aplinkybių ištyrimo, operatyvumo principais.

4. Nemokumo administratorių rūmai (toliau – NAR) užtikrina techninį ir materialinį Garbės teismo aprūpinimą: skiria Garbės teismo sekretorių, organizuoja posėdžius, suderinę su Garbės teismo pirmininku, rengia posėdžių medžiagą, leidžia posėdžių metu naudotis savo patalpomis, technine įranga, tvarko, saugo Garbės teismo veiklos dokumentus. Garbės teismo sekretorius nėra Garbės teismo narys.

II SKYRIUS

GARBĖS TEISMO SUDĖTIS

5. Garbės teismo nariai skiriami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo nustatyta tvarka 3 metų kadencijai. Nauja Garbės teismo nario kadencija pradedama skaičiuoti nuo NAR visuotinio narių susirinkimo, kuriame išrenkami NAR nariai į Garbės teismą naujai kadencijai, datos.

6. Garbės teismo nariui atsistatydinus, jį atstatydinus ar pasibaigus įgaliojimams kitais šiuose Nuostatuose numatytais pagrindais, likusios kadencijos laikotarpiui Garbės teismo narį renkaartimiausias Nemokumo administratorių rūmų visuotinis narių susirinkimas.

7. Garbės teismo nariu asmuo gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

8. Garbės teismo nariai iš savo narių išsirenka Garbės teismo pirmininką ir Garbės teismo pirmininko pavaduotoją, kurie organizuoja Garbės teismo darbą.

9. Garbės teismo nario įgaliojimai pasibaigia:

9.1. suėjus kadencijos terminui;

9.2. paskyrus Garbės teismo nariui drausminę nuobaudą;

9.3. panaikinus jam teisę administruoti nemokumo procesus;

9.4. atsistatydinus iš pareigų;

9.5. pasibaigus teisei administruoti nemokumo procesus;

9.6. netekus NAR narystės;

9.7. kai dėl kitų objektyvių aplinkybių nebegali eiti savo pareigų.

III SKYRIUS

GARBĖS TEISMO NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

10. Garbės teismo narys Garbės teismo vardu veikia tik vykdydamas Garbės teismo teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, NAR įstatuose ir Nuostatuose.

11. Garbės teismo narys negali:

11.1. nagrinėti savo drausmės bylos;

11.2. nagrinėti nemokumo administratoriaus, kuris yra su juo susijęs artimos giminystės ir svainystės ryšiais (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), seneliai, vaikaičiai, taip pat nemokumo administratoriaus ir jo sutuoktinio broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir šių brolių (įbrolių) bei seserų (įseserių) sutuoktiniai, taip pat asmenys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka), drausmės bylos;

11.3. nagrinėti drausmės bylos nemokumo administratoriaus, dirbančio įmonėje, kurioje Garbės teismo narys yra darbuotojas arba dalyvis ar pastaruosius 3 metus jais buvo;

11.4. nagrinėti nemokumo administratoriaus drausmės bylos, kai nemokumo administratorių ir Garbės teismo narį sieja ryšiai, kurie gali sukelti pagrįstų abejonių dėl Garbės teismo nario nešališkumo (kai egzistuoja interesų konfliktas arba turima informacijos, kad privataus pobūdžio aplinkybės gali trukdyti objektyviai išnagrinėti bylą);

11.5. reikšti savo išankstinės nuomonės apie nemokumo administratoriaus, kurio drausmės byla bus ar yra nagrinėjama, asmenybę;

11.6. reikšti išankstinės nuomonės apie nemokumo administratoriaus drausmės bylos baigtį.

12. Nemokumo administratoriaus drausmės bylą Garbės teismas turi išnagrinėti per galimą trumpiausią laiką ir priimti sprendimą per neilgesnį terminą kaip 60 dienų nuo drausmės bylos nemokumo administratoriui iškėlimo dienos.

13. Garbės teismo paskirta drausminė nuobauda turi būti proporcinga nemokumo administratoriaus padarytų pažeidimų mastui ir iš jų kilusioms pasekmėms.

IV SKYRIUS

GARBĖS TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Nemokumo administratorių drausmės bylos nagrinėjamos Garbės teismo posėdyje.

15. Garbės teismo posėdžių vykdymo būdai:

15.1. įprastas, kai posėdžio dalyviai fiziškai susirenka NAR patalpose ar kitose posėdžio darbotvarkėje nurodytose patalpose;

15.2. nuotolinis, kai posėdyje dalyvaujama naudojantis techninėmis ir elektroninėmis ryšio priemonėmis;

15.3. mišrus, kai dalis posėdžio dalyvių fiziškai susirenka NAR patalpose ar kitose posėdžio darbotvarkėje nurodytose patalpose, o kita posėdžio dalyvių dalis dalyvauja nuotoliniu būdu, naudodamasi techninėmis ir elektroninėmis ryšio priemonėmis.

16. Jeigu nuotoliniu būdu ar mišriu būdu vykdomo posėdžio dalyvis neturi tam tinkamų techninių ir elektroninių ryšio priemonių, jis turi teisę ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio informuoti apie tai NAR, o NAR, savo patalpose tokiam posėdžio dalyviui suteikia technines ir elektronines ryšio priemones reikalingas dalyvauti posėdyje darbotvarkėje nurodytu laiku.

17. Sprendimą dėl konkretaus parengiamojo ir (arba) nagrinėjimo posėdžių vykdymo būdo priima NAR, suderinusi su Garbės teismo pirmininku.

18. NAR organizuoja posėdį, suderinusi su Garbės teismo pirmininku posėdžio datą, pradžios laiką, posėdžio vykdymo būdą.

19. Garbės tesimo pirmininkas pirmininkauja posėdžiui ir pasirašo dokumentus Garbės teismo vardu.

20. Garbės teismo pirmininko laikinai (liga, atostogos, komandiruotė ir kt.) nesant, Garbės teismo pirmininko funkcijas atlieka Garbės teismo pirmininko pavaduotojas arba kitas Garbės teismo narių balsų dauguma išrinktas narys.

21. Garbės teismo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip trys Garbės teismo nariai.

22. Garbės teismo narys, negalintis dalyvauti posėdyje, apie tai kuo anksčiau informuoja Garbės teismo pirmininką ir sekretorių jų elektroninio pašto adresais.

23. Garbės teismo sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių teismo narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

24. Visi Garbės teismo posėdžiai protokoluojami.

25. Garbės teismo posėdžio protokolą, sprendimus pasirašo visi posėdyje dalyvavę Garbės teismo nariai ir Garbės teismo sekretorius. Kitus Garbės teismo siunčiamus pranešimus pasirašo Garbės teismo pirmininkas ir/ar Garbės teismo sekretorius.

26. Garbės teismo bylas ir korespondenciją tvarko, teismo posėdžius protokoluoja ir kitus su Garbės teismo veikla susijusius, Garbės teismo pirmininko pavedimus, vykdo Garbės teismo sekretorius.

V SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLOS IŠKĖLIMAS

27. Drausmės byla nemokumo administratoriui gali būti iškelta už Nemokumo administratorių etikos kodekso, teisės aktų, reguliuojančių nemokumo administratorių profesinę veiklą, pažeidimus.

28. NAR prezidiumas posėdyje išnagrinėjęs skundo medžiagą susijusią su galimai padarytu nemokumo administratoriaus pažeidimu priima nutarimą dėl drausmės bylos nemokumo administratoriui iškėlimo ar neiškėlimo

29. Teikimas nemokumo administratoriui iškelti drausmės bylą Garbės teismui teikiamas NAR prezidiumo vardu, kurį pasirašo NAR prezidiumo pirmininkas.

30. Teikime iškelti drausmės bylą nurodoma:

30.1. drausmės bylos iškėlimo data;

30.2. nemokumo administratoriaus, kuriam iškelta drausmės byla, vardas, pavardė, o jeigu jis veikia per juridinį asmenį, tai ir nemokumo administratoriaus juridinio asmens, kuriame jis dirba, pavadinimas;

30.3. pažeidimo paaiškėjimo data;

30.4.pažeidimo aplinkybės ir jas patvirtinantys dokumentai (faktinis pagrindas);

30.5. teisės aktai, kuriuos nemokumo administratorius savo veiksmais ar neveikimu pažeidė (teisinis pagrindas).

31. Prie Teikimo iškelti drausmės bylą pridedami skundo (drausmės bylos) medžiagos dokumentai ar jų nuorašai (kopijos).

32. Teikimas ir visa skundo (drausmės bylos) medžiaga per 3 darbo dienas nuo NAR prezidiumo nutarimo priėmimo perduodami Garbės teismo sekretoriui.

VI SKYRIUS

PASIRENGIMAS NAGRINĖTI DRAUSMĖS BYLĄ

33. Gautą NAR prezidiumo Teikimą dėl drausmės bylos iškėlimo užregistruoja Garbės teismo sekretorius NAR dokumentų valdymo sistemoje. Garbės teismo sekretorius, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuoja Garbės teismo pirmininką apie gautą ir užregistruotą Teikimą dėl drausmės bylos iškėlimo.

34. Garbės teismo pirmininkas apie gautą Teikimą dėl drausmės bylos iškėlimo, informuoja Garbės teismo narius.Garbės teismo parengiamasis posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Teikimo iškelti drausmės bylą gavimo dienos.

35. Garbės teismo parengiamajame posėdyje Garbės teismo nariai susipažįsta su Teikimu iškelti drausmės bylą ir drausmės bylos medžiaga. Garbės teismo parengiamajame posėdyje priimamas nutarimas dėl Garbės teismo posėdžio, kuriame bus nagrinėjama drausmės byla, nurodant datą, laiką ir vietą, taip pat papildomų dokumentų, informacijos ar kitų asmenų kvietimo dalyvauti posėdyje poreikis, siekiant teisingai ir objektyviai išnagrinėti drausmės bylą.

36. Apie Garbės teismo posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 dienas informuojamas nemokumo administratorius, kurio drausmės byla nagrinėjama. Nemokumo administratoriui taip pat pasiūloma iki Garbės teismo posėdžio dienos, o nesant galimybių - Garbės teismo posėdyje pateikti paaiškinimus ar turimus dokumentus susijusius su iškelta drausmės byla.

37. Nemokumo administratoriui, kurio drausmės byla nagrinėjama, Garbės teismo pranešimai ir kiti procesiniai dokumentai, susiję su nagrinėjama drausmės byla, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jų parengimo dienos išsiunčiami el. paštu arba registruotu laišku nemokumo administratoriaus, o jeigu jis veikia per juridinį asmenį, tai ir nemokumo administratoriaus juridinio asmens, kuriame jis dirba, adresu, o esant rašytiniam prašymui - kitu, prašyme nurodytu adresu.

VII SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS

38. Garbės teismo posėdyje, kuriame nagrinėjama drausmės byla, privalo dalyvauti nemokumo administratorius, kuriam iškelta drausmės byla. Garbės teismo posėdžiuose kartu su nemokumo administratoriumi gali dalyvauti jo atstovas (gynėjas). Jei nemokumo administratorius negali dalyvauti Garbės teismo posėdyje dėl svarbių priežasčių ir pateikia šių priežasčių buvimą patvirtinančius dokumentus, Garbės teismo posėdis atidedamas. Jei Garbės teismas nepripažįsta nemokumo administratoriaus neatvykimo į Garbės teismo posėdį priežasčių svarbiomis arba nemokumo administratorius nepateikia neatvykimo priežasčių buvimą patvirtinančių dokumentų, drausmės byla gali būti nagrinėjama nemokumo administratoriui nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai Garbės teismas nusprendžia, kad drausmės byla negalės būti tinkamai išnagrinėta nedalyvaujant nemokumo administratoriui.

39. Garbės teismui nutarus, į posėdį gali būti kviečiamas (-i) NAR atstovas (-ai), kuris (kurie) Garbės teismo nariams pristato Teikime aprašytą informaciją.

40. Garbės teismui nutarus, į posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys, kurie gali pateikti paaiškinimus ar duomenis, reikalingus nagrinėjant drausmės bylą. Kitų asmenų neatvykimas įGarbės teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą, išskyrus atvejus, kai Garbės teismas nusprendžia, jog šių asmenų dalyvavimas yra būtinas. Garbės teismui nusprendus, kad kitų asmenų dalyvavimas yra būtinas, posėdis atidedamas, o minimiems asmenims išsiunčiami kvietimai atvykti į Garbės teismo posėdį. Šių asmenų neatvykimas į sekantį Garbės teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą.

41. Nemokumo administratorius, kuriam iškelta drausmės byla, ir drausmės bylą iškėlusio subjekto atstovas, dalyvaudami Garbės teismo posėdžiuose, turi teisę reikšti nušalinimus, prašymus, teikti įrodymus, pasisakyti visais nagrinėjamos drausmės bylos klausimais, duoti paaiškinimus žodžiu ir raštu, prašyti papildomai surinkti įrodymus, užduoti klausimus drausmės bylos nagrinėjime dalyvaujantiems asmenims, prieštarauti šių asmenų prašymams ir paaiškinimams.

42. Nemokumo administratoriaus, kuriam iškelta drausmės byla, ir drausmės bylą iškėlusio subjekto atstovo Garbės teismo nariui ar Garbės teismo sekretoriui pareikštas nušalinimas išsprendžiamas Garbės teismo posėdyje Nuostatų nustatyta tvarka. Nušalinimas Garbės teismo nariui ar šio Garbės teismo sekretoriui gali būti pareikštas iki Garbės teismo uždaro pasitarimo, kuriame priimamas sprendimas, pradžios.

43. Garbės teismas, išspręsdamas dalyvaujančių asmenų prašymus, išklauso visų posėdyje dalyvaujančių asmenų nuomonę.

44. Garbės teismo posėdis pradedamas pirmininkaujančiojo pranešimu apie drausmės bylą, kuri bus nagrinėjama. Posėdyje dalyvaujantiems asmenims pristatoma Garbės teismo sudėtis ir Garbės teismo sekretorius, išaiškinama teisė pareikšti nušalinimus ir kitos teisės, pasiūloma pateikti papildomus dokumentus ar kitus įrodymus, susijusius su nagrinėjama drausmės byla.

45. Pirmininkaujantysis informuoja apie sprendimą iškelti nemokumo administratoriui drausmės bylą ir surinktus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius nemokumo administratoriaus kaltę dėl nemokumo administratoriaus pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, ir suteikia nemokumo administratoriui, kurio drausmės byla nagrinėjama, išsakyti savo poziciją, pateikti reikalavimus ir juos pagrindžiančius argumentus.

46. Garbės teismo posėdis, kuriame nagrinėjama drausmės byla, protokoluojamas. Protokole nurodoma:

46.1. posėdžio data, laikas ir vieta;

46.2. posėdyje dalyvaujantys Garbės teismo nariai;

46.3. kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys;

46.4. duomenys apie nagrinėjamą drausmės bylą;

46.5. duomenys apie tai, jog posėdžio dalyviams išaiškinta posėdžio tvarka ir jų teisės;

46.6. bylos nagrinėjimui pateikti dokumentai ir kiti įrodymai;

46.7. posėdyje dalyvaujančių asmenų pasisakymų ir paaiškinimų Garbės teismui glaustas turinys.

47. Drausmės bylos nagrinėjimas Garbės teismo motyvuotu sprendimu gali būti atidėtas ar sustabdytas:

47.1. kai nemokumo administratorius negali dalyvauti Garbės teismo posėdyje dėl priežasčių, kurias Garbės teismas pripažįsta svarbiomis ir nusprendžia, kad drausmės byla negalės būti tinkamai išnagrinėta nedalyvaujant nemokumo administratoriui;

47.2. nutarimą iškelti nemokumo administratoriui drausmės bylą apskundus teismui;

47.3. paaiškėjus kitoms svarbioms aplinkybėms, dėl kurių būtina atidėti ar sustabdyti drausmės bylos nagrinėjimą.

48. Pasibaigus 47 punkte nustatytiems drausmės bylos nagrinėjimo atidėjimo ar sustabdymo pagrindams, Garbės teismas priima sprendimą atnaujinti drausmės bylos nagrinėjimą.

49. Drausmės byla turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Garbės teismo sprendimo atnaujinti drausmės bylos nagrinėjimą priėmimo dienos.

VIII SKYRIUS

GARBĖS TEISMO SPRENDIMAI

50. Garbės teismo sprendimai priimami posėdyje.

51. Sprendimą nemokumo administratorių drausmės byloje Garbės teismas priima nagrinėjimo posėdyje arba ne vėliau kaip per 14 dienų po nagrinėjimo posėdžio vykstančiame posėdyje, kuriame priimamas sprendimas nemokumo administratoriaus drausmės byloje (tais atvejais, kai sprendimo nemokumo administratoriaus drausmės byloje priėmimas buvo atidėtas).

52. Garbės teismas gali sprendimo nemokumo administratoriaus drausmės byloje priėmimą atidėti, kai nemokumo administratorius pateikia reikšmingos naujos informacijos ar dėl kitų Garbės teismo pripažintų svarbiomis priežasčių, tačiau toks sprendimas turi būti priimamas laikantis Nuostatuose nustatytų terminų.

53. Atidėjus Garbės teismo sprendimo nemokumo administratoriaus drausmės byloje priėmimą, posėdyje, kuriame priimamas toks sprendimas, dalyvauja tik paskutiniame nagrinėjimo posėdyje dalyvavę Garbės teismo nariai ir Garbės teismo sekretorius, o nemokumo administratorius ir kiti asmenys į šį posėdį nekviečiami.

54. Garbės teismo sprendimas laikomas priimtu, jeigu įvardijus sprendimo argumentus už jį balsuoja dauguma Garbės teismo narių. Visi balsuojantys Garbės teismo nariai turi po vieną balsą. Garbės teismo narys negali balsuoti už kitą Garbės teismo narį. Balsuojama „už“ arba „prieš“, susilaikiusiųjų negali būti.

55. Garbės teismui balsuojant, skaičiuojant balsus ir priimant sprendimą dalyvauja tik Garbės teismo nariai ir Garbės teismo sekretorius.

56. Garbės teismo sprendimą sudaro įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys. Įžanginėje dalyje nurodoma: garbės teismo pavadinimas, posėdyje dalyvavę garbės teismo nariai, sekretorius, bylos nagrinėjimo vieta ir laikas, nemokumo administratoriaus, kurio drausmės byla išnagrinėta, vardas, pavardė, o jeigu jis veikia per juridinį asmenį, tai nemokumo administratoriaus juridinio asmens, kuriame jis dirba, pavadinimas, drausmės bylą iškėlęs subjektas, drausmės bylos iškėlimo data, kiti posėdyje dalyvavę asmenys. Aprašomojoje dalyje nurodomos posėdyje ištirtos ir nustatytos aplinkybės, patvirtinančios ir/ar paneigiančios nemokumo administratoriaus veiksmus ir/ar neveikimą, susijusius su Etikos kodekso pažeidimais. Motyvuojamoje dalyje išdėstomi Garbės teismo motyvai, kodėl nustatyti nemokumo administratoriaus veiksmai ir/ar neveikimas yra susiję su Etikos kodekso pažeidimais, kokių teisės aktų nuostatos pažeistos (nepažeistos) veiksmais ir/ar neveikimu. Rezoliucinėje dalyje nurodoma galutinė Garbės teismo išvada.

57. Priimdamas sprendimą, Garbės teismas įvertina nemokumo administratoriaus kaltės laipsnį, pažeidimo pobūdį ir jo padarymo aplinkybes, pažeidimo pasekmes ir galiojančias nemokumo administratoriui paskirtas drausmines nuobaudas.

58. Garbės teismo sprendimo nuorašai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos įteikiami NAR prezidiumui, dėl nuobaudos skyrimo ar neskyrimo, ir nemokumo administratoriui, kurio drausmės byla buvo nagrinėjama. Garbės teismo sprendimas siunčiamas nemokumo administratoriaus, o jeigu jis veikia per juridinį asmenį, tai ir nemokumo administratoriaus juridinio asmens, kuriame jis dirba, adresu, o esant rašytiniam prašymui - prašyme nurodytu adresu.

59. Asmuo, apskundęs Garbės teismo sprendimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo apskundimo dienos apie tai raštu informuoja Garbės teismą.

60. Pranešimai apie Garbės teismo sprendimo įsiteisėjimą, o šį sprendimą apskundus - gauto įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašai įteikiami arba siunčiami šių taisyklių 58 punkte nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Informacija apie Garbės teismo sprendimus nemokumo administratorių drausmės bylose viešai skelbiama NAR tinklalapyje.

62. Skundžiant Garbės teismo sprendimą nemokumo administratorių drausmės byloje atsakovu laikomi NAR.

63. Nemokumo administratorių drausmės bylossaugomos NAR Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Nuostatuose nustatyta tvarka gauti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.