2021-01-22

Dėl pokyčių, susijusių su nemokumo administratorių atrankos programos paleidimu

2021 m. sausio 21 d. Nemokumo administratorių rūmai išsiuntė AVNT užklausą dėl sumažintos/perskaičiuotos nemokumo administratorių darbo patirties nuo 2021-01-01:

"2019 m. gruodžio 18 d. Nr. 1299 Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmėm nutarimą Nr. 1299, kuriuo patvirtino Nemokumo administratorių atrankos taisykles. Pagal taisyklių 12 p. Darbo patirtis – nemokumo administratoriaus administruotų bankroto procesų, išreikštų sąlyginiais bankroto procesais, suma:

12.1.pradėtų ir baigtų bankroto procesų, išreikštų sąlyginiais bankroto procesais, skaičius;

12.2. nebaigtų bankroto procesų, išreikštų sąlyginiais bankroto procesais, skaičius, padalytas iš dviejų.

13. Nebaigti bankroto procesai yra:

13.1. vykdyti arba vykdomi bankroto procesai (neatsižvelgiant į tai, ar bankroto procesas administruojamas nuo jo pradžios),

jeigu bankroto proceso administravimo metu juridinis asmuo įgijo likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens statusą;

13.2. baigti bankroto procesai, pradėti administruoti po bankroto bylos iškėlimo, jeigu bankroto proceso administravimo metu juridinis asmuo buvo išregistruotas.

Pagal taisyklių 11 p. Darbo krūvis – nemokumo administratoriaus administruojamų bankroto procesų (vykdomų teismo ir ne teismo tvarka), išreikštų sąlyginiais bankroto procesais, skaičius.

Darbo krūvį ir darbo patirtį sieja sąvoka - sąlyginis bankroto procesas. Sąlyginis bankroto procesas apima bankroto procesus vykdomus tiek teismo ir ne teismo tvarka.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Nemokumo administratorių atrankos taisyklėms, daugeliui administratorių sumažėjo darbo patirtis ir dėl to pasikeitė administratoriaus darbo grupė (pasikeitė iš C į B, ar iš B į A). Pasikeitus darbo grupei dėl administratoriams nežinomos priežasties, kai kurie administratoriai neteko galimybės pretenduoti būti paskirtais didelei (C grupės), ar vidutinei (B grupės) įmonei.

Iš nemokumo administratorių pateiktos informacijos AVNT darbuotojai skirtingai aiškina darbo patirties sumažėjimo priežastis. Nurodoma, kad į patirtį neįskaičiuoti neteisminiai bankroto procesai, kad sumažinti, kai kurių įmonių darbo patirties koeficientai ir t.t.

Sugretinus iki 2020-12-31 galiojusias Bankroto administratorių atrankos taisykles su nuo 2021-01-01 įsigaliojusiomis Nemokumo administratorių taisyklėmis nepastebėjome, kokie bankroto procesai (teisminiai, neteisminiai) galėjo būti eliminuoti iš darbo patirties apskaičiavimo. Kadangi nuo 2021-01-01 veikiančioje atrankos programoje nėra galimybės matyti iš ko sudaryta administratoriaus darbo patirtis ir kokie bankroto procesai yra eliminuoti iš turėtos administratorių patirties iki 2020-12-31d., prašome informuoti:

  1. dėl kokių priežasčių daugeliui nemokumo administratorių nuo 2021 m. sausio 1 d. buvo sumažinta/perskaičiuota darbo patirtis
  2. kokie bankroto procesai iš jų patirties yra eliminuoti;
  3. kokiu Nemokumo administratorių atrankos taisyklių punktu ar kitu teisės akto pagrindu sumažinta/perskaičiuota administratorių darbo patirtis."

2021 m. sausio 22 d. iš Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos gautas raštas "Dėl pokyčių, susijusių su nemokumo administratorių atrankos programos paleidimu":

"Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT), įgyvendindama 2019 m. gruodžio 18 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1299, kuriuo patvirtintos Nemokumo administratorių atrankos taisyklės (toliau – Taisyklės), 2021 m. sausio 4 d. paleido naują Nemokumo administratorių atrankos programą (toliau – Programa).

Atsižvelgiant į tai, kad naujose Taisyklėse pasikeitė kai kurie administratoriaus veiklą apibūdinančių kriterijų reikšmių (rodiklių) skaičiavimai, atrankų vykdymas ir tai buvo realizuota Programoje, todėl maloniai prašytume informuoti nemokumo administratorių bendruomenę dėl šių pasikeitimų. Norėtume akcentuoti pagrindinius pasikeitimus, kurie yra galimai aktualiausi administratoriams:

1.Taisyklių 12 punktu nemokumo administratoriaus darbo patirtis – nemokumo administratoriaus administruotų bankroto procesų, išreikštų sąlyginiais bankroto procesais, suma. Sumą sudaro pradėtų ir baigtų bankroto procesų, išreikštų sąlyginiais bankroto procesais, skaičius bei nebaigtų bankroto procesų, išreikštų sąlyginiais bankroto procesais, skaičius, padalytas iš dviejų. Pastebėtina, kad pagal šias Taisykles administratoriaus, pradėjusio ir baigusio administruoti įmonę, kurios atrankinis dydis buvo lygus nuliui, darbo patirtis nedidinama dvigubu įmonės sisteminiu dydžiu, atitinkančiu sąlyginių įmonių skaičiumi, kaip buvo ankstesnėse taisyklėse.

2.Pagal Taisyklių 11.2. punktą „nemokumo administratoriaus juridinio asmens darbo krūvis – nemokumo administratoriaus juridinio asmens vadovo ir darbuotojų nemokumo administratorių darbo krūvių, apskaičiuotų šio punkto 11.1 papunktyje nustatyta tvarka, suma, padalyta iš nemokumo administratoriaus juridinio asmens darbuotojų (ir vadovo) nemokumo administratorių, nurodytų priežiūros institucijai kaip vykdančių bent vieną bankroto procesą tame juridiniame asmenyje, skaičiaus“. Pagal buvusias taisykles, į daliklį buvo traukiami visi juridinio asmens darbuotojai, įskaitant ir neadministruojančius nei vieno proceso. Pagal dabartines Taisykles, skaičiuojami tik tie darbuotojai, kurie administruoja bent vieną procesą tame juridiniame asmenyje, kurio krūvis yra skaičiuojamas.

3.Jei nemokumo administratoriaus – juridinio asmens darbuotojas (nemokumo administratorius) turi administruojamų įmonių, kurių krūvis lygus nuliui, ir darbuotojas neadministruoja jokių kitų įmonių (kurios įsiskaičiuotų į krūvį), toks darbuotojas juridinio asmens nemokumo administratoriaus krūvio skaičiavime patenka į daliklį. Pagal buvusių taisyklių 311 punktą paskyrus administratorių, laikoma, kad įmonės atrankinis dydis yra nulis, ir ši įmonė į administratoriaus darbo krūvį nebuvo skaičiuojama. Pagal naujas Taisykles skaičiuojant juridinio asmens krūvį, jei juridinio asmens darbuotojo krūvis yra lygus nuliui, nes buvo atrinktas atitinkant 311 punktą pagal buvusias taisykles, ir administruoja bent vieną procesą tame juridiniame asmenyje, tokiu atveju darbuotojas pateks į juridinio asmens nemokumo administratoriaus krūvio skaičiavimo daliklį.

Toks skaičiavimas taikomas pereinamuoju laikotarpiu, kol bus užbaigti iki 2021 m. pradėti bankroto procesai, kuriuose pagal galiojusį reguliavimą administruojamoms įmonėms buvo suteiktas 0 krūvis. Pagal Taisyklių nuostatas nuo 2021 m. pradedamų naujų procesų, neįskaičiuojamų į nemokumo administratoriaus darbo krūvio reikšmę, nebebus.

4.Vertinant veiklos rezultato kriterijaus reikšmę, prie juridinio asmens turimo ir gauto bankroto proceso metu turto nepriskiriamos lėšos, kuriomis patenkinami darbuotojų ir žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimai iš valstybės biudžeto lėšų (Garantinio fondo ir Žemės ūkio ministerijos), nes tokios lėšos nėra juridinio asmens turtas.

5.Vertinant bankroto procesų vidutinę trukmę neįtraukiama bankroto procesų, kuriems taikomi juridinių asmenų veiklą reguliuojančiuose teisės aktuose nustatyti bankroto proceso ypatumai arba kurie pripažinti tyčiniais, trukmė. Neįtraukiami bankai, kredito unijos, draudimo ir perdraudimo juridiniai asmenys, kadangi tokie procesai yra ilgesni dėl objektyvių priežasčių.

6.Taisyklių 19.2. punktas „Juridinio asmens turimo ir gauto bankroto proceso metu turto ir patenkintų kreditorių reikalavimų santykis“ skaičiuojamas taip:

(Pinigai + Pinigų įplaukos iš viso + patenkintas kreditorinis reikalavimas perdavus turtą - gauta lėšų iš Garantinio fondo - gauta lėšų iš Žemės ūkio ministerijos) / (Reikalavimų tenkinimas nuo bankroto proceso pradžios - Garantinio fondo lėšos - Žemės ūkio ministerijos lėšos).

7.Keičiasi įmonės vertinamieji dydžiai - iki 2020-12-31 kai administratorius buvo atrenkamas įmonei, kurios bankrotas pripažintas tyčiniu, nustatytas įmonės dydis didintas vienu dydžiu; jeigu įmonei buvo taikomas supaprastintas bankroto procesas, įmonės atrankinis dydis nustatomas mažinant nustatytą įmonės dydį vienu dydžiu. Į patirties skaičiavimą neįtraukiami papildomi balai už tyčinius, nemažinami balai už supaprastintus bankroto procesus (tiek esamus, tiek buvusius).

8.Pagal Vyriausybės nutarimo 6.3 punktą „Ne teismo tvarka vykdomi bankroto procesai, kurie pradėti iki 2021 m. sausio 1 d. ir tebesitęsia šiam nutarimui įsigaliojus, jiems pasibaigus įtraukiami skaičiuojant nemokumo administratoriaus darbo patirties reikšmę.“ Programa patirties nemokumo administratoriui neįskaičiuos tol, kol procesas nebus baigtas.

9.Pagal Vyriausybės nutarimo 6.4 punktą „ Ne teismo tvarka vykdomi bankroto procesai, kurie pradėti iki 2021 m. sausio 1 d. ir tebesitęsia šiam nutarimui įsigaliojus, nėra įtraukiami skaičiuojant nemokumo administratoriaus darbo krūvio reikšmę.“

Iki 2020-12-31 darbo krūvis – Programoje nustatomas administratoriaus faktiškai administruojamų įmonių ir įmonių, kurias administruoti jis yra atrinktas (atrankos rezultatą patvirtinus AVNIS), pagal teismo nustatytą įmonės atrankinį dydį, įskaitant ir ne teismo tvarka vykdomus bankroto procesus, kurie pagal atrankinį dydį visada prilyginami mažai įmonei, išreikštų sąlyginėmis įmonėmis, skaičius (toliau – FASĮS)."