2023-01-19

NAR pateikė pastabas Finansų ministerijai ir kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl Atrankos taisyklių projekto

Nemokumo administratorių rūmuose (toliau - Rūmai) 2022 m. rugsėjo 30 d. gautas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ projekto (toliau – Projektas) derinimo.

Projekto rengėjas, nutarimo projektu siūlo pakeisti vardiklio reikšmę – vietoj nemokumo administratoriaus darbuotojų skaičiaus siūloma įvesti koeficientus, kurie būtų lygūs vieneto ir nemokumo administratorių juridinių asmenų, kuriuose dirba nemokumo administratoriaus darbuotojas, skaičiaus santykiui. Taip pat siūloma panaikinti taisyklę, kada nemokumo administratoriaus juridinio asmens darbo krūvis lygus 0. Projekto rengėjo manymu, šie pakeitimai sudarys teisingesnes sąlygas pasiekti Atrankos programos tikslą – leis perskirstyti darbo krūvį tarp skirtingas veiklos formas pasirinkusių nemokumo administratorių, atitinkamai įvertinant nemokumo administratoriaus darbuotojų skaičių ir jų turimus realius darbo krūvius.

Rūmai, įvertinę Projektą, 2022 m. spalio 22 d. pateikė Finansų ministerijai savo pastabas ir siūlymus. Rūmai nurodė, kad šiuo metu Atrankos programa juridinio asmens darbo krūvį skaičiuoja taip, kad darbuotojų (fizinių asmenų), vykdančių bankroto procedūras kituose juridiniuose asmenyse, darbo krūvis tame juridiniame asmenyje, kuriame jie neadministruoja įmonių yra lygus 0. Tai akivaizdžiai prieštarauja Taisyklių 11.1 punktui, aiškiai pažyminčiam, kad apskaičiuojant darbuotojo (fizinio asmens) krūvį vertinami visi bankroto procesai, kuriuos jis administruoja ir kaip fizinis ir kaip juridinio asmens darbuotojas. Šiuo metu galiojančiose Taisyklėse juridinio asmens darbo krūvio apskaičiavimas prieštarauja Taisyklių tekstui (11.2 p.), elementariai logikai ir sudaro sąlygas nesąžiningai konkurencijai – tas pats asmuo tuo pačiu metu dirbdamas keliuose skirtinguose juridiniuose asmenyse vertinamas kaip turintis skirtingą darbo krūvį. Rūmai nurodė, kad šią esamą problemą Projekto rengėjas išspręstų panaikinant taisyklę, kada nemokumo administratoriaus juridinio asmens darbo krūvis lygus 0.

Taip pat Rūmai akcentavo, kad koeficientų įvedimas yra neproporcinga priemonė, kuri nepagrįstai pablogintų nemokumo administratorių juridinių asmenų padėtį ir sukurtų diskriminacines sąlygas, trukdytų į rinką įeiti naujiems nemokumo administratoriams juridiniams asmenims, apribotų ūkinės veiklos laisvę. Koeficientų įvedimas iš esmės yra baudinio tipo tiems asmenims, kurie turi darbo santykius su daugiau nei vienu juridiniu asmeniu – fizinių asmenų, turinčių darbo santykius tik su vienu juridiniu asmeniu, bei fizinių asmenų, turinčių darbo santykius su keliais juridiniais asmenimis, teisinė padėtis būtų nevienoda, pabloginant pirmosios kategorijos asmenų padėtį. Visiems įgaliotiems asmenims administruojant tokį patį skaičių nemokumo procesų, jų galimybės konkuruoti rinkoje priklauso nuo to, ar jų darbuotojas nedirba dar kitam juridiniam asmenyje, nors bendras užimtumas toks pat ar net mažesnis - tokios koeficiento sukeliamos skirtingos galimybės konkuruoti rinkoje vien dėl to, kad darbuotojas dirba ir kitame juridiniame asmenyje neturi pagrindo, yra neteisėtas, prieštaraujantis konkurenciją reglamentuojantiems teisės aktams.

2022 m. lapkričio 18 d. Nemokumo administratorių rūmai (toliau – Rūmai) kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl 2022 m. rugsėjo 30 d. registruoto teisės akto projekto, kuriuo siūloma pakeisti Nemokumo administratorių atrankos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą“ (toliau – Taisyklės), ir keliamo klausimo dėl galimai susidarysiančios diskriminuojančios padėties rinkoje tarp nemokumo administratorių, jei Projektas bus priimtas.

Raštu buvo kvestionuojamas Taisyklių pakeitimas naikinantis nulinį krūvį ir pridedantis atitinkamus koeficientus skaičiavimo tvarkoje dėl nemokumo administratorių atrankos. Rūmų nuomone, toks pakeitimas ribotų konkurenciją, sukurdamas skirtingas jos sąlygas juridiniams nemokumo administratoriams, įdarbinusiems keliose skirtingose įmonėse dirbančius darbuotojus, bei juridiniams asmenims nemokumo administratoriams, dar neturintiems nei vieno administruojamo bankroto proceso (t. y. sistemos naujokams), lyginant su fiziniais nemokumo administratoriais ar juridiniais nemokumo administratoriais, įdarbinusiais tik pas juos veiklą vykdančius darbuotojus.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad Projektu, vienu aspektu, apribojama konkurencija, nes numatoma nepalanki reitingavimo tvarka tiems juridiniams asmenims, kuriuose dirba kelias darbovietes turintys darbuotojai. Iš kitos pusės, Projektu sprendžiamas esamos tvarkos nulemtas konkurencijos apribojimas, kuris, priešingai, į nepalankesnę padėtį pastato fizinius asmenis nemokumo administratorius ir juridinius asmenis, kuriuose dirba tik vieną darbovietę turintys darbuotojai. Dėl to Konkurencijos taryba siūlė Projekto rengėjams dar kartą įvertinti, ar siūlomos pataisos yra proporcingos siekiamiems tikslams, bei apsvarstyti galimybę alternatyvaus teisinio reguliavimo, kuris sudarytų vienodas konkurencijos sąlygas visiems rinkos dalyviams, nepriklausomai nuo jų teisinės formos ir darbuotojų įdarbinimo aplinkybių.