2021-02-08

NAR prezidiumo narių ir Finansų ministerijos atstovų nuotolinis pasitarimas dėl nemokumo administratorių atrankos taisyklių ir kitų aktualių nemokumo administratoriams klausimų

2021-02-04 įvyko Nemokumo administratorių rūmų (toliau NAR) prezidiumo narių ir Finansų ministerijos (toliau FM) atstovių nuotolinis pasitarimas „Dėl nemokumo administratorių atrankos taisyklių ir kitų aktualių nemokumo administratoriams klausimų“.

Pasitarime nuotoliniu būdu dalyvavo NAR prezidiumo nariai: G. Adomavičius, R. Balevičius, V. Česonis, R. Kaladytė, A. Mogenis, V. Šimkūnienė, NAR vadovė Vaida Kacucevičienė, bei Finansų ministerijos atstovės: atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė I. Muckutė, šio departamento vyresnioji patarėja P. Svorobovičienė,

Audito, turto vertinimo, nemokumo valdymo skyriaus vedėja S. Ščerbina – Dalibagienė, šio skyriaus vyriausioji specialistė R. Stanislovaitienė.

NAR prezidiumo nariai akcentavo, kad nuo 2021-01-01 įsigaliojus 2019-12-19 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1299 patvirtintomis nemokumo administratorių atrankos taisyklėms (toliau Taisyklėms) susiduriama su eile problemų:

1. Vadovaujantis JANĮ 129 str. 5 d. nemokumo administratoriai turį teisę gauti informaciją, susijusią su savo veikla iš priežiūros institucijos. Bet nemokumo administratoriai negali gauti informacijos apie kiekvieno iš jų faktinius darbo krūvio ir faktinius darbo patirties paskaičiavimus, t. y. ne vien tik atskiras faktines darbo krūvio ir darbo patirties sumas, bet ir kaip šios sumos paskaičiuotos. FM atstovės pažymėjo, kad jų nuomone, nuo 2021-01-01 įsigaliojus naujos redakcijos atrankos taisyklėms aukščiau paminėta informacija ir duomenys, nepažeidžiant BDAR reikalavimų turėjo likti prieinama kiekvienam nemokumo administratoriui ir, kad apie administratoriams atskleidžiamos informacijos mažinimas, lyginant su iki 2021-01-01 galiojusiomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, numatytas nebuvo. Kiek ir kokios informacijos atskleisti, teisė spręsti buvo suteikta AVNT.

2. Nemokumo administratorių atrankos protokoluose šalia sąrašų eilės numerių nėra atsispindėti nemokumo administratoriaus fizinio asmens – vardas, pavardė, o juridinio asmens -pavadinimas. Siūloma šiuos duomenis Taisyklėse nurodyti, juolab, kad pagal priežiūros institucijos -apskaitos, audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos (toliau AVNT) viešai skelbiamus sąrašų eilės numerius nesunkiai galima atsekti nemokumo administratoriaus fizinio asmens vardą ir pavardę, o juridinio asmens pavadinimą, todėl šios ir kitos informacijos, rodytos iki 2021-01-01, užslėpimas negali būti pateisinamas ir pridengiamas BDAR reikalavimais

3. NAR prezidiumo narių nuomone, neturėtų per vieną dieną nemokumo administratorius būti paskirtas 5-8 arba dar daugiau įmonių bankroto administratoriumi. Taisyklėse turėtų numatyta, kad gavus administruoti įmonę, kitą įmonę turėtų būti galima gauti ne anksčiau kaip po tam tikro laiko, arba realiuoju laiku turėtų būti į administratoriaus faktinio darbo krūvio duomenis, įtraukti paskirtos įmonės duomenys, o ne kitą parą, kaip dabar yra.

4.Finansų ministerijos atstovėms buvo pasiūlyta apsvarstyti galimybę pakeisti Nemokumo administratorių atrankos taikyles taip, kad nemokumo administratorių atranka vyktų tik pagal fizinius asmenis arba juridinio asmens įgaliotus asmenis. FM atstovės pažymėjo, kad Juridinius asmenis negalima eliminuoti iš atrankos proceso, tai prieštarautų Paslaugų direktyvai. FM atstovės pažadėjo Finansų ministerijos vardu kreiptis į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, su prašymu pateikti išvadą, ar nemokumo administratorių atranka, kurioje dalyvautų tik fiziniai asmenys ir / arba juridinių asmenų įgaliotieji asmenys, neprieštarautų Paslaugų direktyvos nuostatoms.

5. NAR prezidiumo nariai išsakė nuomonę, kad nemokumo administratorių skirstymas į grupes pagal darbo patirtį yra diskriminacinis ir pasiūlė apsvarstyti galimybę panaikinti nemokumo administratorių skirstymą į grupes pagal darbo patirtį. Juolab kad JANĮ nenumato nemokumo administratorių skirstymo į grupes. Skirstymas į grupes sukelia nemokumo administratorių bendruomenėje susiskaldymą ir nepasitenkinimą. Pasitaiko atvejų, kai administratoriaus grupė yra dirbtinai pakeliama, skiriant jam administruoti dešimtis, o kartais ir šimtus įmonių. Toks dirbtinis grupės padidinimas yra neskaidrus ir diskriminacinis.Taisyklių 47 p. nurodyta, kad jeigu bankroto proceso administravimo laikotarpiu juridinio asmens grupė pasikeičia, bankroto proceso administravimą tęsia paskirtas nemokumo administratorius, nepriklausomai nuo jo grupės.

NAR atliko savo narių apklausą, kurioje nariams reikėjo atsakyti į klausimą „Ar reikalingas nemokumo administratorių skirstymas į grupes (A, B, C)?“

59 procentai respondentų pasisakė už tai, kad nereikalingas nemokumo administratorių skirstymas į grupes.

FM atstovės paminėjo, kad Europos sąjungos direktyvoje nurodyta, kad paskiriant nemokumo administratorių turi būti atsižvelgta į darbo veiklos rezultatus.

7.NAR prezidiumo nariai arstyti galimybę pakeisti JANĮ, kad nemokumo administratoriams fiziniams asmenims būtų ribojama teisė dirbti keliuose nemokumo administratorių juridiniuose asmenyse nemokumo administratoriais, kitokias pareigas vykdyti riboti nereikėtų. Daugelyje juridinių administratorių dirbantys tie patys fiziniai asmenys, realiai nemokumo procesų neadministruoja, darbo santykiai yra imituojami, darbuotojai reikalingi tik manipuliacijoms atrankiniu dydžiu. FM atstovės pažymėjo, kad šiai dienai Juridinių asmenų nemokumo įstatymo nuostatos neriboja fiziniams nemokumo administratoriams dirbti keliuose juridiniuose asmenyse, turinčiuose teisę teikti nemokumo administravimo paslaugas.

8.Nors Taisyklėse (ž. 46 p.) išspręstas klausimas dėl nemokumo administratorių juridinių asmenų pasibaigimo dėl reorganizavimo ir jo darbo krūvis ir darbo patirties reikšmių perėmimas nėra galimas ir teismas šiais atvejais turėtų vykdyti naują nemokumo administratorių atranką, tačiau pasitaiko atvejų kai administratoriai įmonių reorganizavimo būdu, sujungiant kelis juridinius nemokumo administratorius apeina atrankos taisykles ir yra pakeičiamas administratorius įmonės bankroto byloje apeinant atrankos taisykles.

9. Prezidiumo nariai iškėlė abejones dėl Nemokumo administratorių atrankos programos saugumo. Buvo iškeltas klausimas kodėl atrankos programa yra patalpinta Finansų ministerijos serveriuose, o ne VĮ Registrų centras serveriuose.

Pasitarimas buvo naudingas abiems šalims, sutarta, kad tokie pasitarimai vyks reguliariai.