DUK

Nemokumo administratorius fizinis/juridinis asmuo tampa Nemokumo administratorių rūmų nariu nuo jo įrašymo į nemokumo administratorių sąrašą dienos.

Nemokumo administratorių sąrašą tvarko priežiūros institucija - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR Finansų ministerijos.

Nemokumo administratorių rūmų privaloma narystė nemokumo administratoriams nustatoma Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymu (TAR, 2019-06-27, Nr. 10324).

Visi nemokumo administratoriai – fiziniai asmenys – narystę rūmuose įgijo nuo Nemokumo administratorių rūmų įregistravimo Juridinių asmenų registre, t. y. nuo 2019 m. spalio 25 d.

Narystės rūmuose netenkama šiais atvejais (pagrindais):

  • Nemokumo administratoriaus prašymu, LR Vyriausybės įgaliotos institucija - Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gali išbraukti iš nemokumo administratorių sąrašo. Po išbraukimo iš sąrašo pasibaigtų ir Jūsų narystė Nemokumo administratorių rūmuose. Nuoroda į tvarką:
    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e2eb23202b4511ea8f0dfdc2b5879561?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=724baea9-5a1a-48cd-9344-73cb6007bd6a
  • Pagal Nemokumo administratorių rūmų įstatų 23.4. punktą, Nemokumo administratorių rūmų nario ar asocijuoto nario, nesumokėjusio Nemokumo administratorių rūmų visuotinio narių susirinkimo nustatyto mokesčio, narystė Nemokumo administratorių rūmų prezidiumo sprendimu gali būti panaikinama praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigėsi laikotarpis, už kurį nesumokėtas minėtas mokestis.
  • Skyrus nuobaudą pašalinti iš Nemokumo administratorių rūmų narių ar asocijuotų narių.

Nemokumo administratorių rūmų funkcijoms atlikti iš Nemokumo administratorių rūmų narių ir asocijuotų narių renkamas nario mokestis.

2020 m. rugsėjo 4 d. Nemokumo administratorių rūmų visuotiniame narių susirinkime patvirtinti:

  • nario mokestis - 20 Eur/mėn.;
  • asocijuoto nario mokestis - 20 Eur/mėn.;
  • nemokumo administratoriaus padėjėjo mokestis - 15 Eur/mėn.

Vienkartinio nario mokesčio suma už mažą sąlyginę įmonę yra 50,00 Eur, už vidutinę sąlyginę įmonę – 100,00 Eur, už didelę sąlyginę įmonę – 200,00 Eur.

Galiojančiuose teisės aktuose ir/ar Nemokumo administratorių rūmų valdymo organų sprendimuose nenumatyta galimybė išlikti nemokumo administratorių rūmų nariu ir atitinkamai, nemokumo administratorių sąraše, nemokant rūmų nario mokesčio.

Pagal Nemokumo administratorių rūmų įstatų 23.3. p., ypatingais atvejais Nemokumo administratorių rūmų nario, asocijuoto nario prašymu Nemokumo administratorių rūmų prezidiumas gali nuspręsti atleisti narį ar asocijuotą narį nuo nario mokesčio, šį mokestį sumažinti nustatytam laikotarpiui ir (arba) atidėti jo sumokėjimą tam tikram laikotarpiui.

Prašymą dėl įmokų sumažinimo, atleidimo nuo įmokų ar jų atidėjimo su įrodančių dokumentų kopijomis galima pateikti el. paštu info@nemokumorumai.lt, paštu arba atvykus į rūmus.

Jei nedirbate nemokumo administratoriaus padėjėju ir ateityje nesiejate savo veiklos su šia sritimi, galite pateikti Nemokumo administratorių rūmams prašymą išbraukti Jus iš sąrašo.

Prašymą galite pateikti el. paštu info@nemokumorumai.lt, paštu arba atvykus į rūmus.

Skundą dėl nemokumo administratoriaus veiklos galima pateikti el. paštu info@nemokumorumai.lt, paštu, ar tiesiogiai atvykus į rūmus.